Willibrorddag met Aanstelling

wo 08 mei 2024 09:38

Op de eerste maan­dag van de Meimaand was de gebruike­lijke Wil­li­brord­dag met de voort­ge­zette vor­ming, gesprek met de jonge pries­ters, lezing van dr. Huisman en aan­stel­ling van se­mi­na­risten tot lector en acoliet in een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie. Maar toen werd de vie­ring wreed verstoord…

Kring­ge­sprek

De ont­moe­ting met de jonge pries­ters is maan­de­lijks in een kring­ge­sprek, waarin ieder gelegen­heid heeft te delen wat hij wil delen en waarin we met elkaar ook de problemen kunnen bespreken die ze tegen­ko­men.

Pal­lia­tieve zorg

De lezing daarna van dr. Bregje Huisman, anesthesioloog-pijnspe­cia­list Am­ster­dam UMC en medisch directeur Hospice Kuria, ging over pal­lia­tieve zorg en de moge­lijke rol van sedatie. De lezing verhel­derde tevens de ethische vragen waar pries­ters mee in aanra­king komen omdat niet altijd de onder­schei­ding tussen voltooid leven, eutha­na­sie, pal­lia­tieve zorg, pijn­be­strij­ding en verster­ving hel­der is. Verster­ving en eutha­na­sie zijn ethisch niet aanvaard­baar. Alleen in de laatste fase is het verant­woord geen voedsel meer toe te dienen aan een ster­ven­de. De arts maakte dui­de­lijk wat van belang is voor een patiënt, wiens vragen vaak voort­ko­men uit angst en onzeker­heid over wat de laatste fase van het leven zal inhou­den. Een interessant verhaal van iemand die er in de praktijk mee te maken heeft.

Aan­stel­lingen

De heilige Mis was fees­te­lijk en met veel wierook van­wege de aan­stel­ling tot lector van Vincent Borgonjen (per­ma­nent diakenkan­di­daat) en Melle Punter en de aan­stel­ling tot acoliet van Emil de Jesús Serpa de la Ossa. Het was een mooie vie­ring maar de brandmel­ders gingen toch pro­tes­te­ren. Of kwam dit, opperde Mgr. Hendriks, door het vuur van de heilige Geest dat was neegedaald?

We feliciteren van harte degenen die de aan­stel­ling hebben ont­van­gen! Fami­lie­le­den, vrien­den en leden van de ge­meen­schap van de kan­di­daat maakten de vie­ring mee en deel­den in de gezellige maal­tijd na afloop.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar