Willibrorddag

wo 04 mei 2022 17:26

De Eucha­ris­tie­vie­ring tij­dens de Wil­li­brord­dag was extra fees­te­lijk. We vier­den de aan­stel­ling tot lector van Stefan Doss en Eric Venneker en de admissio (opname onder de wij­dings­kan­di­da­ten) van Emil de Jesús Serpa de la Ossa. Jaider Chantre Sanchez legde de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw af. Hij wordt zater­dag na Pink­ste­ren tot pries­ter gewijd.

Stefan, Eric en Emil zijn se­mi­na­risten van het Dio­ce­saan semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater. Diaken Jaider is na het semi­na­rie te hebben gevolgd in ons bisdom en een periode in het bui­ten­land te hebben gedaan, sinds an­der­half jaar werk­zaam in de pa­ro­chies van Heems­kerk, Castricum, Uitgeest, Beverwijk, Wijk aan zee en Velsen Noord.

Gesprek met de jonge pries­ters 

Ook op deze Wil­li­brord­dag had mgr. Hendriks weer eerst het gesprek met de jonge pries­ters. Het is goed hun erva­ringen te horen, hun vreugde, de problemen, de intiatieven en de strijd: het hoort er allemaal bij…

Lezing

Daarna volgde de maan­de­lijkse Wil­li­brord­le­zing die dit keer over de toepas­sing van de Gedrags­co­de ging. Met een zekere regelmaat wordt daar aan­dacht aan besteed. Pries­ter Van Der Ven, betrokken bij de klachten­com­mis­sie, lichtte de Gedrags­co­de met voor­beel­den en praktijk gevallen toe. De lezing vond plaats in het Oesdom.

Eucha­ris­tie

De Eucha­ris­tie­vie­ring was dit keer in de Bede­vaart­ka­pel, omdat er toch wel een tach­tig mensen aanwe­zig waren van­wege de aan­stel­lingen en admissio. Onder hen een flink aantal pries­ters en familie, vooral van de kan­di­da­ten die hun familie in Neder­land hebben of in de pa­ro­chie werken.

Zacheus

In de Eucha­ris­tie vier­den we de jaar­lijkse gedenk­dag van de wij­ding van onze ka­the­draal. Het evan­ge­lie was dat van Zacheus ( LC. 19, 1-10). In de homilie stond de bisschop daarbij stil: Zacheus ont­vangt Jezus ook met zijn hart: de. Helft van zijn bezit geeft hij aan de armen en hij herstelt het onrecht vier­vou­dig wat hij heeft aan­ge­daan. Hoe kon het zover komen? Want Zacheus was rijk en had een hoge positie en het is voor een rijke moei­lijk het rijk Gods binnen te gaan. Het eerste is na­tuur­lijk de blik van Jezus die op hem rustte toen hij in de Vijgen­boom zat. Die blik was vol barm­har­tig­heid en hield een roe­ping in. Maar ook de kleine kant van Zacheus zullen hem geholpen hebben: hij werd veracht door velen om zijn collaboratie met de Romeinen en zijn afper­sing van tolgel­den en hij was klein van stuk. Juist zijn kleine kanten wer­den zijn red­ding! Zo gaat het vaak, ook met ons…

Na de Eucha­ris­tie was er een fees­te­lij­ke maal­tijd om deze bij­zon­dere dag te vieren.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar