De mensen

De wapen­spreuk van Mgr. Hendriks is ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ – ‘Wees niet bang en probeer te vol­bren­gen wat Hij in je hart heeft gelegd’.

Bis­schop

Op 1 juni 2020 heeft Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks de bis­schops­ze­tel van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in bezit geno­men. Hij volgt daarbij Mgr. Dr. J. Punt op die vanaf 1998 het bisdom heeft geleid. De wapen­spreuk van Mgr. Hendriks is ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’ – ‘Wees niet bang en probeer te vol­bren­gen wat Hij in je hart heeft gelegd’.

Rector

Drs. Jeroen de Wit. Sinds 1 maart 2016 rector van het Groot­semi­narie en de leef­ge­meen­schap St. Wil­li­brord in Heiloo. Na een oplei­ding Economie en erva­ringen in ver­schil­lende lan­den, in 2007 op het Groot­semi­narie (toen nog in Vo­ge­len­zang) be­gon­nen. In 2013 tot pries­ter gewijd, vanaf toen kape­laan geweest in Bergen, Alkmaar en Schoorl. Naast de taak van rector van het Groot­semi­narie tevens rector van het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Studieprefect

Verant­woor­de­lijk voor het studie-gedeelte van de pries­ter­oplei­ding is de studieprefect, dr. José Manuel Tercero Simón. Zijn taak is het studie­pro­gramma op te stellen in aan­slui­ting op de Uni­ver­si­teit van Lateranen, waarmee het Instituut St. Willibrord (zoals de opleiding zelf heet) is geaffilieerd, en de pries­ter­stu­denten te be­ge­lei­den bij hun studie. Daar­naast is hij staflid van het Grootseminarie Re­demp­to­ris Mater (Nieuwe Niedorp) en docent moraal­theo­lo­gie en gods­dienstpsycho­lo­gie. In Spanje geboren heeft hij in Murcia (Spanje) en Rome psycho­lo­gie en theo­lo­gie gestu­deerd.

Spi­ri­tu­aal

De Spirituaal van een seminarie is een priester die er is voor de geestelijke begeleiding van de seminaristen. Hij kan ook je biechtvader zijn, maar dat hoeft niet persé.
Als opvolger van pastoor Jeroen Smith, spirituaal van de priesteropleiding sinds 2013, is sinds september 2020, pater Jezuïet Ward Biemans SJ benoemd. Hij is lid van de Jezuïetengemeenschap te Amsterdam (Krijtberg). Pater Biemans wordt hierin ondersteund door pastoor-deken Floris Bunschoten.

Staf van het Grootseminarie

De staf van het Grootseminarie St. Willibrord bestaat uit de volgende personen:
Ward Biemans SJ, MSc, Lic • Spirituaal
Vic/ kanselier Dr. André van den Hout • Staflid
Dr. Samuel Marcantognini • Supervisie
Diaken Jules Post • Stage coördinator
Dr. Jörgen Vijgen • Staflid
Drs. Diederik Wienen • Secretaris
Drs. Jeroen de Wit Lic • Rector

Docenten

Lic. J.D. Albeza Asencio, pr. • Heilige Schrift

Drs. G.H.B. Bruggink, pr. • Inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit en Catechismus van de katholieke kerk

Drs. E.L.M. Brussee, dia. • Patrologie

Mw. G. Buirma-Rieu • Com­mu­ni­ca­tie­trai­ning en Vergadertechniek

BTh. F.J. Bun­scho­ten, pr. • Li­tur­gische praktijk

Drs. A.S.A. Cannegieter Hebreeuws

Drs. E. Capozi Ita­li­aans

Drs. M. Cavagnaro, pr. • Filosofie

Lic. L.D. Georges, pr. • Moraaltheologie

Dr. R.G.M. Gouw, pr. • Heilige Schrift

Dr. P.W.F.M. Hamans, pr. • Kerkge­schie­de­nis en Patro­lo­gie

Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bis. • Canoniek recht, Vaticanum II en recente ker­ke­lijke do­cu­menten en Mariologie

Dr. A.J.T. van den Hout, pr. • Dogmatiek

Mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bis. • Heilige Schrift

Prof. dr. B.J. Koet, dia. • Heilige Schrift

Drs. N.M. Mantje, pr. • Latijn en Grieks

Dr. S.G.R. Mar­can­tog­nini • Liturgie en Sacramenten

Lic. A. Moreno Quirós • Geschiedenis, Latin en Grieks

Dr. K.M. Njezhukum Kattil, pr. • Theologie van het priesterschap

Drs. J. G. Paimpillil, pr. • Liturgie en Sacramenten

Dr. J.J. van Peperstraten, pr. • Filosofie

Lic. T.M. Pérez Osán, pr. • Spiritualiteit

Drs. J.J.M. Post, dia • Stage-coördinator

Dr. B.J. Putter, pr. • Inlei­ding Canoniek recht

Lic. T. Rico Martínez • Kunstgeschiedenis

Lic. G. Rizzo, pr.• Moraaltheologie

BTh. A. Rodríguez Luque, pr. • Muzikale vorming

Dr. J. M. Tercero Simón, pr. • Methodo­lo­gie e Moraaltheologie

Lic. I.W. Tilma, pr. • Heilige Schrift

Dr. H. Vanheeswijck • Gods­dienstpe­dagogie en Didactiek

Dr. J.H.P. Verburgt • Filosofie

Dr. J.I.M.X. Vijgen • Filosofie

Dr. C.T.M. van Vliet, pr. • Dogmatiek

Dr. M.A.L. Wagemaker • Fun­da­men­tele theo­lo­gie en Oecu­me­nische theo­lo­gie

Drs. J.D.J.T. Wienen • Didac­tiek

Lic. J.C.J. de Wit, pr. • Pastoraaltheologie

Voor­ma­lige (gast)docenten

Dr. G.J.M. van den Aardweg • Pas­to­rale psycho­lo­gie

Drs. S.F.J. van Aken (1974-2014) en mevr. drs. E.M.G. van Aken-de Graaf • Theo­lo­gie van het Lichaam

Drs. S. Baars • Stage-coördinator

Dr. J. van Banning sj • Patro­lo­gie

Drs. P. Berga, pr. • Fundamentele theologie

Dr. E. Bonete Perales • Ethiek

Drs. A. Bultsma • Dogmatiek

Mgr. dr. S.F. van Calster (1937-2016) • Speciale pas­to­raal­theo­lo­gie

Mgr. prof. B.J. O’Connor, pr. • Theo­lo­gie van het pries­ter­schap

Mgr. dr. P. Cordes, bis. • Theologie van het priesterschap

Prof. dr. P. van Dael sj • Kunstgeschiedenis

Dr. J. van Dorp • He­breeuws

Drs. Th. van Driel, dia. • Didac­tiek

Kard. dr. W.J. Eijk, bis. • Medische ethiek

Prof. dr. A. Elberti, sj • Doopsel en Vormsel

Prof. dr. L.J. Elders, svd (1926-2019) • Filosofie

Drs. R. Frank • Grieks

Prof. dr. J. Galot, sj. (1919-2008) • Dogmatiek

Drs. F.P.H.M. Geels, pr. (1950- 2017) • Het pas­to­rale gesprek

Drs. B. Hartmann • Kerkge­schie­de­nis

Dr. A.J.M. Hendriks, pr. • Pas­to­raal­theo­lo­gie, Homile­tiek en Cateche­tiek

Mag. dr. J.L.W.M. Hermans, pr. • Liturgie en Sacramenten

Dr. M. Hoffmann, pr. • Theologie van het priesterschap

Mw. M. van Kleef • Ver­ga­der­tech­niek

Lic. F.H.M. Kok • Getij­den­ge­bed en Eucha­ris­tie

Lic. J.S.J.M. de Kort • Inlei­ding tot de liturgie

Dr. S. Lecleir, pr. • Boete en verzoening en Zie­ken­zal­ving

Drs. A.W. Leeman • Latijn en Grieks

Dr. J.H. van Leeuwen, pr. • Pentateuch

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bis. • Heilige Schrift

Mw. drs. C.C.M. Luiten • Ont­wik­ke­lingspsycho­lo­gie

Drs. L. Luzac • Hebreeuws

Lic. lic. V. McMahon lc • Inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit

Drs. M. Mesa ofm • Estethiek

Drs. A. Muñoz Muñoz • Ita­li­aans

Drs. W.L.P.M. Peeters • Latijn en Grieks

Drs. V. Ch. Ravensloot • Filosofie

Dr. M.P. Remery, pr. • Liturgie en Sacramenten

Dr. E. Sengers • Gods­dienstsocio­lo­gie

Dr. G.J.C. Snoek (1934-2010) • Patro­lo­gie

P. Steur, dia. • Stage-coördinator

Prof. dr. M. Stickelbroeck, pr. • Eschatologie

Kard. L. Scheffczyk (1920-2005) • De Verrijzenis van Christus

A.M. Stolwijk • Muzikale vor­ming en li­tur­gische zang I en Muziekrepertoire

Prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen, pr. • Heilige Schrift

Prof. dr. G. van Wissen: (1943-2014) • Sociale leer van de kerk

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar