Voortgezette vorming

De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters – jong in wijdingsjaren – is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen.

Elke eerste maandag van de maand (van oktober t/m mei) komen de jonge priesters (5 jaar of minder in het priesterschap) bij elkaar, samen met enkele diakens en catechisten, voor de voortgezette vorming. Op deze dagen nodigen we sprekers uit om de jonge priesters, diakens en catechisten te stimuleren te blijven groeien in de kennis die is opgedaan in de opleiding. Het is ook altijd een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informeel samen te zijn. Ervaringen op het pastorale vlak kunnen zo worden gedeeld, je kan leren van elkaar en je kan elkaar bemoedigen.

De dagen van de voort­ge­zette vor­ming dienen er mede toe te beleven dat pries­ters als leden van één presbyterium samen staan voor de pries­ter­lijke zen­ding die Christus aan de Kerk heeft toe­ver­trouwd. Deze dagen bie­den ook de gelegen­heid om de Bis­schop te ontmoeten, met een gees­te­lij­ke vader (gees­te­lijk leidsman) te spreken en wat extra te bid­den.

De ker­ke­lijke do­cu­menten be­klem­tonen dan ook de nood­zaak van deze dagen (zie hier­on­der en vgl. bijv. Ratio Funda­mentalis, nr. 100; Ratio Neerlandica nr. 54-56 en Bijlage I, nr. 23-25; Di­rec­to­rium voor het ambt en het leven van de pries­ters, hoofd­stuk 3). De nieuwe editie van het Di­rec­to­rium dat in 2013 verscheen is via Rkkerk.nl te lezen en te down­loa­den.

Di­rec­to­rium voor het ambt en het leven van de pries­ters (pdf)

De vorming omvat naast de vormingsdagen op de eerste maandagen van de maand persoonlijke pastorale begeleiding (supervisie en mentoraat) en een aanbod van bezinningsdagen (stille dagen).

Voor de eerste maan­da­gen van de maand wor­den de pries­ters van de laatste vijf wij­dings­ja­ren uit­ge­no­digd en verwacht. De pries­ters die meer dan vijf jaar gewijd zijn, krijgen nog wel de uit­no­di­ging en kunnen aan deze maan­da­gen en de Wil­li­brord­le­zing deelnemen.

De vijf jaren wor­den bij voldoende deelname (volle­dige deelname aan tenminste tweederde van de eerste maan­da­gen) af­ge­slo­ten met een door de Bis­schop en de verant­woor­de­lijke voor de vor­ming getekend getuig­schrift.

Hier­on­der treft U het pro­gram­ma aan voor de voort­ge­zette vor­ming van de jonge pries­ters op deze eerste maan­da­gen.

De eerste maan­da­gen

Het programma begint om 11.30 uur met het bidden van de Rozenkrans op het heiligdom; om 12.10 uur is de eerste inleiding; 13.45 uur het middaggebed samen met de seminaristen; 13.55 uur lunch; 14.45 uur informele uitwisseling rond een thema; 15.45 uur ontmoeting met de bisschop voor de jonge priesters; 17.00 uur Willibrordlezing.

Om ongeveer 18.00 uur – na het gesprek met de Bisschop en de Willibrordlezing– is de vormingsdag officieel afgelopen; je bent echter van harte uitgenodigd aan de aansluitende vespers met Eucharistieviering deel te nemen en met de Bisschop te concelebreren alsook aan het aansluitende buffet deel te nemen.

De stille dagen en de retraite

Het is ook als (jonge) priester mogelijk deel te nemen aan de stille dagen van het seminarie of het Bonifatiusinstituut. Voor de data neem graag contact op met de rector (rector@willibrordseminarie.nl) of met Diederik Wienen van het Bonifatiusinstituut (dwienen@tiltenberg.org). Al zijn de data niet altijd op de agenda van een priester afgestemd, het wordt toch aanbevolen van dit aanbod gebruik te maken..

Data

De data van de Voortgezette vorming en het programma op een Willibrorddag staan ook in de Studiegids van het seminarie.

Wil­li­brord­le­zingen

Deze lezingen vinden plaats om 17.00 uur op de eerste maandagen van de maand en zijn bedoeld voor de priesterstudenten, jonge priesters, diakens en catechisten; voor sommige lezingen wor­den ook de diaken­kan­di­da­ten en de kandidaat pas­to­raal werkers uit­ge­no­digd.

Docenten, alsmede pries­ters en diakens die langer dan vijf jaar zijn gewijd, zijn even­eens uit­ge­no­digd de Wil­li­brord­le­zing bij te wonen. Ook reeds gezon­den pas­to­raal werkers en cate­chisten wor­den voor ver­schil­lende lezingen uit­ge­no­digd.

Na de lezing wordt de vespers gebe­den en de H. Eucha­ris­tie gevierd. Na de heilige Mis is er een buffet-maal­tijd waar­mee de dag besloten wordt.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar