Studieprogramma

Het studieprogramma omvat een zesjarige opleiding, waarvan het eerste jaar is gewijd aan inleiding in het Christusmysterie en andere inleidende vakken.

Na de zesjarige opleiding vindt een pastoraal jaar plaats, dat grotendeels in een parochie wordt doorgebracht en waarin enige praktische cursussen worden gevolgd. Voor de seminaristen van het Redemptoris Mater wordt deze opleiding voorafgegaan door één of twee jaren (Propedeuse). Deze tijd is gewijd aan de studie van het Nederlands en verschillende inleidende vakken.

Filo­so­fie

In de eerste twee jaren van de oplei­ding ligt de nadruk op de filo­so­fie; daar­naast wor­den enkele andere, vooral inlei­dende vakken gegeven, name­lijk methodo­lo­gie, fun­da­men­tele theo­lo­gie, kate­chis­mus van de katho­lie­ke kerk, Vaticanum II en recente ker­ke­lijke do­cu­menten, inlei­ding tot de pries­ter­lijke spiri­tua­li­teit. Jaar­lijks wor­den één werk­stuk ge­schre­ven en één werk­col­lege filo­so­fie gevolgd. In het eerste jaar is het werk­stuk een samen­vat­ting van een boek over een thema van spiri­tua­li­teit, gekozen in overleg met de spi­ri­tu­aal.

Theo­lo­gie

In de volgende vier jaar wor­den voor­na­me­lijk theo­lo­gische vakken bestu­deerd. In de jaren III tot en met V wordt per jaar één werk­col­lege theo­lo­gie gevolgd. In de jaren III en IV schrijven de stu­den­ten per jaar één werk­stuk. In het laatste jaar wordt bovendien aan­dacht ge­schon­ken aan de pas­to­rale theo­lo­gie. Ook wordt van iedere stu­dent verwacht dat hij in de laatste jaren van zijn theore­tische studie een scriptie schrijft over een on­der­werp uit de filo­so­fie of de theo­lo­gie (inclusief de pas­to­raal).

Studiegids

De meest actuele studiegids is hier te down­loa­den:

Affiliatie pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit

De Theo­lo­gische studie is verbon­den (‘geaffilieerd’) met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit waardoor het moge­lijk is de – ook bur­ger­lijk erkende – ker­ke­lijke gra­den te behalen.

  • Zie de website van Pontificale Universiteit van Lateranen

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar