Schenken met belastingvoordeel

vr 06 november 2020 07:25

Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam beschikt over de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belas­ting­dienst erkend goed doel is en dat uw giften aftrekbaar zijn bij uw belastingaangifte.

Reguliere schen­kingen

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 36,93% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2023.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 36,93 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 63,07 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Download (pdf): Overeenkomst periodieke schenking

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. Wij mogen op basis van ons contract met de bank maximaal € 250 per keer incasseren. Is uw jaarbijdrage hoger dan € 250? Geef dan opdracht voor incasso in meerdere termijnen, bij­voor­beeld per maand of kwar­taal. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minimum­be­drag van € 50 per jaar op prijs.

Schenken per machtiging zonder periodieke schenkingsovereenkomst

Misschien wilt u geen periodieke schenkingsovereenkomst aangaan, maar wel een regelmatige gift aan het seminarie doen. Dan is het afgeven van een machtiging wellicht iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van de priesteropleiding. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u hier downloaden.

Download (pdf): Doorlopende SEPA machtiging

ANBI-status bij de belastingdienst

Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Persoonlijk contact

Wellicht heeft u nog vragen over bovenstaande informatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van het seminarie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl

Algemene informatie voor uw giften
Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Bekijk ook:

Bidt u ook mee om roepingen?

Misintenties

Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

Nalatenschappen

Schenken met belastingvoordeel

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar