Priester worden

Het bisdom Haarlem heeft een eigen seminarie, omdat de vorming tot priester om een eenheid van geestelijke, theologische en pastorale vorming vraagt. Het seminarie is een opnieuw beleven van de ervaring van de apostelen, die in een gemeenschap met Jezus aan het hoofd, werden gevormd en voor hun zending toegerust.

Toelating

Als voor­oplei­ding wordt tenminste een HAVO-niveau gevraagd. Voor oudere stu­den­ten kan de voor­oplei­ding in­di­vi­dueel wor­den be­oor­deeld.

Voor­waar­den voor toela­ting tot het semi­na­rie zijn onder meer een po­si­tie­ve en reli­gi­euze in­stel­ling, open­heid voor nadere gees­te­lij­ke vor­ming en het bewust willen aan­vaar­den van de celi­ba­taire levens­staat. Tevens moeten voldoende aanleg en vaar­dig­he­den aanwe­zig zijn bij de kandidaat om later de taken van een pries­ter te kunnen vervullen.

Basis voor toela­ting is de roe­ping: het verlangen van de kandidaat om pries­ter te wor­den binnen de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en zich van harte in te willen voegen in de kerk­ge­meen­schap die wordt geleid door de paus en de bis­schop.

De studie

Tijdens de studie komen filo­so­fie, theo­lo­gie en pas­to­rale vor­ming aan de orde, naast enkele andere vakken die voor het werken als pries­ter van bij­zon­der belang zijn. Het studie-pro­gram­ma omvat een zes­ja­rige oplei­ding, waar­van het eerste jaar is gewijd aan inlei­ding in het Christus­mys­te­rie en andere inlei­dende vakken. De twee eerste jaren wor­den voorts vooral filo­so­fische vakken, de daarop volgende vier jaar voor­na­me­lijk theo­lo­gische vakken bestu­deerd, waarbij het Wil­li­brordhuis zich hoofd­za­ke­lijk oriënteert op de ker­ke­lijke vereisten en het pro­gram­ma van de pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit in Rome. De theo­lo­gische vor­ming in het semi­na­rie is geaffilieerd met deze pau­se­lijke uni­ver­si­teit, zodat stu­den­ten het bac­ca­lau­reaat in de theo­lo­gie kunnen halen.

Na de zes­ja­rige oplei­ding vindt een pas­to­raal jaar plaats, dat groten­deels in een pa­ro­chie wordt door­ge­bracht en waarin enige prak­tische cursussen wor­den gevolgd.

Voor oudere stu­den­ten en in bepaalde gevallen is een andere, aangepaste oplei­dings­rou­te moge­lijk.

Vorming

Be­lang­rijk voor de vor­ming van pries­ters is het leven in ge­meen­schap, de gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding en het gebed. Die vor­ming is een onder­deel van het per­soon­lijk ant­woord dat de stu­dent op zijn roe­ping geeft: hij wil Christus volgen en zich voor­be­rei­den om pries­ter te wor­den. Daarom is iedere pries­terkandidaat zelf de eerste verant­woor­de­lijke voor zijn eigen vor­ming: hij wil zich­zelf zo goed moge­lijk vormen om zich voor te berei­den op een zen­ding als pries­ter. Een pries­ter is niet iemand die een bepaalde rol of taak vervult; hij is ge­roe­pen om een andere Christus te zijn.

Gebed

Studie, stages, sport en ontspan­ning zijn be­lang­rijk, maar ons ge­meen­schapsleven wordt gedragen door de dage­lijkse vie­ring van de Eucha­ris­tie en het samen bid­den van het ker­ke­lijk morgen- en avond­ge­bed en andere getij­den. Ook hebben medi­ta­tie en be­zin­ning, aanbid­ding en het rozen­krans­ge­bed een vaste plaats in ons leven.

Locaties

Feite­lijk bestaan er in Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vier paden voor de oplei­ding tot pries­ter: Groot­semi­narie St. Wil­li­brord (Heiloo), het Boni­fa­tius­in­sti­tuut (Vogelenzang), Semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater (Nieuwe Niedorp,  Neocatechumenaat) en een uni­ver­si­teit (Rome of elders). Neem contact op met rector Jeroen de Wit voor meer in­for­ma­tie.

In­for­ma­tie en aanmel­ding

Voor nadere in­for­ma­tie kun je contact opnemen met rector Jeroen de Wit:

E-mail: rector@wil­li­brord­semi­narie.nl

T  06 4012 5490

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar