Nieuwe Evangelisatie

De H. paus Johannes Paulus II is met deze term be­gon­nen. Evangelisatie is niet nieuw, de maatschappij waar we in Evangeliseren is wel anders, niet meer Christelijk.

De inhoud van de evangeli­sa­tie is niet nieuw, nl. de Blijde Bood­schap van Jezus Christus, maar deze is wel nieuw in zijn vuurmetho­den en uitdruk­kings­wij­zen. Was de eerste evangeli­sa­tie gericht op mensen die nog nooit van Jezus gehoord had­den, Nieuwe Evangeli­sa­tie vindt door­gaans plaats in streken die voor­heen chris­te­lijk waren, maar waar veel mensen het geloof hebben los­ge­la­ten, of niet meer doorge­ge­ven hebben gekregen. Ook nieuw is wie er bij betrokken is; alle leden van de kerk, zowel de gewijde pries­ters en diakens, reli­gi­euzen, als ook de leken. Het is een taak voor iedere gedoopte.

Nood­zaak

Het geloof is in Neder­land sedert de jaren ’60 dras­tisch afgeno­men. Het aantal kin­de­ren wat gedoopt wordt is met 87% afgeno­men, katho­lie­ke ker­ke­lijke hu­we­lij­ken zelfs met 96% (1965/2015). Ook het kerk­be­zoek is sterk afgeno­men in deze periode, ging in 1965 nog 55% van de katho­lie­ken naar de H. Mis op zon­dag, in 2016 is dit nog maar 4,5%. In aantallen gaat het om een neergang van 94%! Het moet ons zeer aan het hart gaan, dat zoveel mensen het risico lopen niet tot het Eeuwig leven te geraken. Er zijn ver­schil­lende oor­zaken voor deze grote neergang aan te wijzen, maar de groeiende wel­vaart zal hier zeker ook aan bij­ge­dragen hebben.

Stappen inner­lijk herstel

Toch zijn er be­lang­rijke stappen geweest voor een inner­lijk herstel, zoals bij­voor­beeld de aan­hou­dende zorg van paus Johannes Paulus II voor ons land, en ook, de herope­ning van de semi­na­ries, waarvan Rolduc (bisdom Roermond) de eerste was; vervolgens in het bisdom ’s Hertogenbosch en in 1997 ook in ons bisdom (zie Geschiedenis). Ook de komst van nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen hebben nieuw gelovig leven gebracht. We staan nu op een punt dat deze ele­menten van (inner­lijke) vernieu­wing, onder­deel moeten gaan wor­den van elk onder­deel van de Kerk. Kernele­menten zijn hierin: gebed en een open­heid voor de Heilige Geest; per­soon­lijke relatie met de Heer, ver­kon­di­ging van het Kerygma (kern­bood­schap van het geloof), per­soon­lijke Bijbel­le­zing, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning en bete­ke­nis­volle ge­meen­schap.

Pa­ro­chie­ver­nieu­wing

We kunnen gerust stellen dat zonder deze inner­lijke vernieu­wing van onze geloofs­ge­meen­schappen (pa­ro­chies), wij onze missie als Kerk: Evangeli­sa­tie, niet op ons zullen en kunnen nemen, en er ook geen hoop is op een sterke stij­ging in het aantal roe­pingen tot het Pries­ter­schap van eigen bodem. Bui­ten­landse se­mi­na­risten en pries­ters blijven nog onmis­baar in deze tussen­tijd. Maar gelukkig is er momenteel veel aan­dacht voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Dat de Heilige Geest ons verder mag lei­den.

Rector Jeroen de Wit
Heiloo


Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar