Licentiaat voor Bas Leijtens

ma 17 oktober 2022 14:29

Nadat hij eer­der het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen had behaald, mocht hij nu het laatste puzzel­stukje leggen voor het behalen van de groot Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Op woens­dag 5 ok­to­ber mocht Bas Leijtens, diaken van het bisdom ’s-Hertogen­bosch, zijn studie succes­vol afron­den. Nadat hij eer­der aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut het Bac­ca­lau­reaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen had behaald, mocht hij nu het laatste puzzel­stukje leggen voor het behalen van de groot Licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen.

Het sluit­stuk bestond in de ver­de­di­ging van zijn licentiaatsthesis ten overstaan van de lector Dr. Matthieu Wagemaker osb en de conlectores Drs. Diederik Wienen en rector Jeroen de Wit STL. De thesis heeft als titel “De Troos­ten­de Moeder­kerk. Op welke manier kan de chris­te­lijke Kerk nog troost bie­den aan de gese­cu­la­ri­seerde, in­di­vi­duele mens?”.

Vanuit ver­schil­lende disciplines heeft Dhr. Leijtens deze vraag bestu­deerd. Naast een studie van het begrip ‘troost’ kwam de filo­so­fie aan bod (en met name Alain de Botton), psycho­lo­gisch inzichten (en met name Viktor Frankl) en tot een pas­to­raal-theo­lo­gisch gedeelte (met o.a. Henri Nouwen) en een focus op de sacra­menten van zie­ken­zal­ving en biecht. De thesis bevat ook een zelfge­voerd impressie­on­der­zoek.

Wij wensen Licentiaat Bas Leijtens veel succes in zijn pas­to­raal werk!

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar