Het seminarie ondersteunen

Overweegt u de oplei­ding en vor­ming van nieuwe pries­ters fi­nan­cieel te onder­steunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed wor­den gebruikt. Bij voor­baat harte­lijk dank!

Ondersteun de priesteropleiding!

U kunt uw gift overmaken op reke­ning nummer NL64 INGB 0000 0054 64.

Vergeet daarbij niet te vermel­den t.n.v. ‘Het Groot­semi­narie te Vo­ge­len­zang’.

Online doneren

Het is ook moge­lijk om via online bankieren een donatie met behulp van iDEAL te betalen. Met het invullen van een formulier kunt u recht­streeks een bedrag over­schrij­ven naar het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord.

Formulier voor online doneren (Pdf)

Waarom geld schenken aan Het Groot­semi­narie?

Toekomst van de kerk

Zonder pries­ters die goed gevormd zijn in de katho­lie­ke Traditie kan de kerk gewoonweg niet. Zij zijn degenen die door de gave van hun wij­ding met hart en ziel de sacra­menten zullen vieren en het evan­ge­lie ver­kon­di­gen zodat de mensen zich laten in­spi­re­ren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maat­schap­pij.

Kosten van de pries­ter­oplei­ding

De kosten van de pries­ter­oplei­ding zijn aanzien­lijk. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de pries­ter­stu­denten, het on­der­houd aan de gebouwen, het docentencorps, het huishou­de­lijke en tech­nische personeel.

Geen over­heidssteun

De pries­ter­oplei­ding ont­vangt op geen enkele wijze over­heidssteun en de stu­den­ten kunnen geen beroep doen op de bestaande rege­lingen voor studiefi­nan­cie­ring, omdat de Kerk en niet de over­heid het studie- en vor­mingscurriculum volle­dig vormgeeft. Voor een be­lang­rijk deel is Het Groot­semi­narie dus aangewezen op schen­kingen.

Schenken met belas­tingvoor­deel

Hier­on­der vindt u verdere in­for­ma­tie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmer­kingen hebben, dan kunt u tele­fo­nisch contact met ons opnemen.

We zijn tij­dens kantooruren bereik­baar op 072-505 1288.

Het Groot­semi­narie & de ANBI-status

Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam beschikt over de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belas­ting­dienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 824 10 8000

Voor verdere details en voor­waar­den kunt u kijken op de site van de belas­ting­dienst.

Reguliere schen­kingen

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Het fiscale voor­deel hangt af van het belas­tingpercentage dat over de top van uw inkomen moet wor­den afgedragen. Af­han­ke­lijk van uw inkomen kan de bespa­ring oplopen tot 49,5%.

Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • Een vast bedrag per jaar
  • Een termijn van ten minste vijf jaar
  • Admi­ni­stra­tieve vastleg­ging
Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 37,35% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2020.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 37,35 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 62,65 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. Wij mogen op basis van ons contract met de bank maximaal € 250 per keer incasseren. Is uw jaarbijdrage hoger dan € 250? Geef dan opdracht voor incasso in meerdere termijnen, bij­voor­beeld per maand of kwar­taal. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minumum­be­drag van € 50 per jaar op prijs.

Over­een­komst perio­dieke schen­king (pdf)

Mocht u naar aan­lei­ding van bo­ven­staande nog vragen of opmer­kingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op. De heer P. Klaver, verant­woor­de­lijke voor de fonds­wer­ving voor Het Groot­semi­narie, staat u graag te woord. Hij is bereik­baar via telnr. 072-505 1073 of per e-mail via pklaver@tilten­berg.org

Schenken per machti­ging

Mis­schien is het afgeven van een machti­ging iets voor u. Er wordt dan perio­diek een bedrag van uw reke­ning afge­schre­ven ten gunste van de pries­ter­oplei­ding. Het hier­voor beno­digde formulier ‘doorlopende SEPA machti­ging’ kunt u hier down­loa­den.

Doorlopende SEPA machti­ging (Pdf)

Nalaten­schappen

Het Groot­semi­narie in uw testa­ment opnemen

Om ons oplei­dings­in­sti­tuut te steunen is het ook moge­lijk Het Groot­semi­narie op te nemen in uw testa­ment. Om een testa­ment op te maken moet u altijd bij de nota­ris langs om dit offi­cieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testa­ment in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te over­lij­den. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stel­ling zijn als het testa­ment eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen

De nota­ris zal u uitleggen dat u op twee ver­schil­lende manieren Het Groot­semi­narie kan gedenken in uw testa­ment; met een legaat of een erf­stel­ling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testa­ment voor Het Groot­semi­narie, dan noemt men dit een legaat. Het is ook moge­lijk om goe­de­ren zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erf­stel­ling?

U kunt Het Groot­semi­narie tevens benoemen als erfgenaam in uw testa­ment. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan Het Groot­semi­narie. Denkt u er over na om Het Groot­semi­narie op te nemen in Uw testa­ment of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag ant­woord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tij­dens kantooruren op telnr. 072-505 1073

Uw erfenis & successie­rechten

Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor de Tilten­berg naar de belas­ting.

Schenken vanuit het bui­ten­land / Dona­ting from abroad

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Neder­land heeft u de volgende bank­co­de nodig:
To transfer money from outside the Netherlands you will need the follo­wing ban­king code:

BIC: INGBNL2A

In­for­ma­tie voor de nota­ris

Het Groot­semi­narie is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon en rechtsop­vol­ger van de publieke ker­ke­lijke rechts­personen Het Semi­na­rie, te Warmond en de R.K. Stich­ting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haar­lem, te Am­ster­dam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelf­stan­dig onder­deel van het Room Katho­liek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek rechts­per­soon­lijk­heid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zij is geves­tigd te Haar­lem, kantoor­hou­dende te Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar