Getijdengebed

Wie daaraan deelneemt, zet een gebeds­tra­di­tie voort die teruggaat tot de eeuwen voor Christus! Het getij­den­ge­bed wordt dage­lijks over de hele wereld gebe­den door pries­ters, diakens, se­mi­na­risten en leken. Thuis, maar ook in kerken en kapellen.

Voor het gemak is een speciale web­si­te opgezet en voor mobiele apparaten een app ont­wik­keld.

Zowel voor het gebruik van het getij­den­ge­bed op de web­si­te als de app is een wacht­woord vereist. Het wacht­woord kan wor­den opge­vraagd met een e-mail aan:

getij­den­ge­bed@gmail.com

Getij­den­ge­bed web­si­te

Voor gebruik op de com­puter is een web­si­te opgezet waar­mee een­vou­dig de getij­den­ge­beden kunnen wor­den gevolgd. Voor gebruik is geen in­stal­la­tie vereist, het kan gewoon via een in­ter­netbrowser wor­den gevolgd. Ook op mobiele apparaten zonder app kan de web­si­te wor­den gebruikt.

www.tilten­berg.org/getij­den­ge­bed

Getij­den­ge­bed app

Op Konings­dag 27 april 2015 heeft Mgr. Punt met een druk op de knop de nieuwe Getij­den­ge­bed app be­schik­baar gesteld. De makers van de app, Marco van ‘t Klooster, Ignas Tilma en Teun Warnaar hebben de moge­lijk­he­den van de app ge­pre­sen­teerd aan de Bis­schop.

Mobiele apparaten

Met deze nieuwe app kan het getij­den­ge­bed wor­den gebe­den vanaf een smart­phone of tablet, ook als het in­ter­net tij­de­lijk niet be­schik­baar is. De app is te vin­den in de Google Play store en in de App Store van Apple. Het getij­den­ge­bed blijft daar­naast ook be­schik­baar op de web­si­te van de Tilten­berg.

Instructievideo

Kerk en IT

De app is ont­wik­keld in samen­wer­king met Marco van ’t Klooster van het non-profit bedrijf Kerk en IT.

Bekijk ook:

CD ‘Kom, Immanuel’

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar