Geschiedenis

Tegen de stroom in de Kerk weer opbouwen

Oprich­ting Groot­semi­narie

Het Groot­semi­narie is gesticht in 1997 door de toen­ma­lige Bis­schop van Haar­lem, mgr. H. Bomers, in nauwe samen­wer­king met zijn hulp­bis­schop, Mgr. dr. J.M. Punt, die in 1998 bij het plot­se­linge over­lij­den van mgr. H. Bomers, het bestuur van het bisdom heeft over­ge­no­men. Tevoren was er in Am­ster­dam een convict (sinds 1984) waar pries­ter­stu­denten samenwoon­den, dat gewijd was aan de heilige Wil­li­brord. Bij de stich­ting van het semi­na­rie werd die titel over­ge­no­men, waardoor het semi­na­rie bekend stond als ‘Het Wil­li­brordhuis’.

Sint Wil­li­brord

Sint Wil­li­brord († 7 no­vem­ber 739) wordt vereerd als patroon van de Utrechtse kerk­pro­vin­cie en van het bisdom Haar­lem. Als mis­sio­na­ris gekomen vanuit Ierland bracht hij het evan­ge­lie. Met zijn gezellen verkon­digde hij het geloof in Jezus Christus aan de bewoners van deze streken en zo heeft hij het fun­dament gelegd voor de kerk in onze gewesten.

Vogelenzang en Heiloo

Het seminarie is in 1997 begonnen op het terrein van de Zusters Karmelietessen in Vogelenzang, Casa Carmeli. In 2003 werd de Tiltenberg, tevens in Vogelenzang, verworven om er de priesterstudenten van het Grootseminarie St. Willibrord onder te brengen en om als centrum voor andere kerkelijke opleidingen te dienen. Na een grondige verbouwing kon de Tiltenberg in november 2005 in gebruik worden genomen. In 2016 is het Grootseminarie, als opleiding en qua woongemeenschap, verhuist naar het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. De deeltijdopleiding Theologie, het St. Bonifatiusinstituut (zie onder Studie), is nog wel op de Tiltenberg gevestigd. Tevens is er een grote bibliotheek en zijn er veel afdelingen van het bisdom gevestigd. Ook het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) is hier gevestigd.

Sint Wil­li­brord­semi­narie en semi­narie Re­demp­to­ris Mater­

Sinds 1992 is er in ons bisdom ook een seminarie van het Neocatechumenaat. Het Neocatechumenaat is een Spaanse kerkelijke beweging die actief is in vele landen en wereldwijd veel roepingen heeft tot het priesterschap. Vaak worden deze jonge mannen dan priester in een ander land, missionaris dus. Sinds 1997 volgen de seminaristen van het Neocatechumenaat de opleiding tot priester (zie Studie) samen met de seminaristen uit ons eigen bisdom (het Willibrordhuis), dus aan het Grootseminarie St. Willibrord. Voorheen moesten ze hiervoor dagelijks de lange reis maken van Nieuwe Niedorp naar Vogelenzang (en terug), sinds 2016 is Heiloo gelukkig veel dichter bij. In Nieuwe Niedorp wonen niet alleen buitenlandse studenten, ook Nederlandse seminaristen die verbonden zijn aan het Neocatechumenaat kunnen hier terecht.

Hier vindt u meer informatie over het Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp: www.redemptorismateramsterdam.nl

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK)

In 2008 is het centrum voor de sociale leer van de kerk door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam opgericht. Dit Centrum heeft tot doel de kennis en toepas­sing van deze leer die een recht­vaar­dige opbouw van de samen­le­ving beoogt, te verbrei­den. Om dit doel te verwer­ke­lijken or­ga­ni­seert het Centrum lezingen, studie­da­gen, cursussen, gesprekken en symposia, ver­zorgt het publi­ca­ties en tracht het de sociale leer met alle daartoe diens­tige mid­de­len onder de aan­dacht te brengen, vooral van hen die maat­schap­pe­lijke en poli­tieke verant­woor­de­lijk­heid dragen.

Het CSLK is gevestigd op de Tiltenberg.

Website: www.cslk.nl


Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar