De Priester

“Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden.” In deze woorden zou men zonder meer de instelling van het priesterschap kunnen zien. De Heer maakt ons tot zijn vrienden. Hij vertrouwt ons alles toe, Hij vertrouwt ons Zichzelf toe, zodat we met zijn ‘Ik’ kunnen spreken, in de persoon van Christus het Hoofd – in persona Christi capitis.

Wat een ver­trouwen! Hij heeft Zich wer­ke­lijk in onze han­den gelegd . De wezen­lijke tekenen van de pries­ter­wij­ding zijn ten diepste allemaal uitdruk­kings­vorm van dit woord: de handopleg­ging, de overhan­diging van de Heilige Schrift – van zijn Woord dat Hij ons toever­trouwt – de overhan­diging van de kelk, waar­mee Hij ons zijn diepste en per­soon­lijkste geheim doorgeeft.

Bij dit alles hoort ook de vol­macht om van zon­den te kunnen ontslaan: Hij laat ons ook delen in zijn besef van de ellende van de zonde en van de duisternis in de wereld, en Hij geeft ons de sleu­tel in han­den om de deur te openen naar het huis van de Vader. Ik noem u geen die­naars meer maar vrien­den. Dit is de diepe bete­ke­nis van het pries­ter zijn: vriend wor­den van Jezus Christus.

 

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar