Het Grootseminarie St. Willibrord kijkt vooruit en heeft een geheel nieuwe visuele identiteit (huisstijl) laten ontwikkelen, die in vernieuwde vorm de missie van het seminarie uitdraagt: om hen die de roepstem van God verstaan en zich geroepen weten tot het priesterschap, een plek en centrum te bieden waar zij gevormd kunnen worden tot priesters, kunnen groeien in heiligheid en van waaruit zij missionair kunnen optreden, in kerk en maatschappij.

De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo geven hier uitdrukking aan. Het logo verbeeldt de missie; missionair optreden vanuit het centrum dat het Grootseminarie is. Uiteindelijk staat Christus in het centrum van de kerk; aanwezig in de Eucharistie, in het Allerheiligste. Hij is Diegene die roept tot het priesterschap en die uitzendt. Het beeldmerk bevat dan ook een duidelijke verwijzing naar de Eucharistie en herbergt de vorm van een monstrans, waar het Allerheiligste in gevat is.

Het goudgeel symboliseert het koningsschap van Christus, Hij die oproept om Hem te dienen, middels het priesterschap. Het blauw symboliseert Maria, de Heilige moeder onder wiens bescherming wij onszelf stellen en die ons leidt tot de Zoon.

De nieuwe visuele identiteit zal de komende periode worden toegepast op alle communicatie-uitingen van Grootseminarie St. Willibrord. De nieuwe stijl, het nieuwe logo en de communicatiemiddelen in de nieuwe stijl zijn ontwikkeld door Impulsar strategy & design.

Hieronder zie je een toelichting op de diverse lagen van betekenis die het nieuwe logo in zich draagt.

Het centrum, waar de seminaristen gevormd worden en van waaruit zij missionair zullen optreden. De Eucharistie, het Allerheiligste.
Het kruis van Christus. Tevens refererend aan de vorm van de bisschopsstaf van de Heilige Willibrord.
Twaalf elementen rondom het centrum. Refererend aan de twaalf apostelen, de twaalf stammen van Israél, de twaalf sterren rondom het hoofd van Maria, twaalf poorten tot het hemelse Jeruzalem.
Uitzending vanuit het centrum, missionair optreden. De gemeenschap rondom het centrum, rondom de kerk, rondom Christus.

De 20 liederen op de CD nemen u mee door het liturgisch jaar: de Advent, de Kersttijd, de Veertigdagentijd, de Goede Week, de Paastijd en de verering van Maria. U kunt de CD bestellen middels het onderstaande bestelformulier. Met uw bestelling van de CD steunt u de priesteropleiding in ons bisdom. Hartelijk dank daarvoor!

Indien u in november uw bestelling plaatst, wordt deze rond 1 december per post bij u thuis bezorgd.

Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de Roepingenweek die wordt geor­ga­ni­seerd van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber 2020.
Meer in­for­ma­tie volgt…