Gebedskring

Bij de start van Het Groot­semi­narie is deze gebeds­kring opgericht en deze telt nu meer dan 1600 leden. Het voor­naam­ste doel is het bid­den voor de pries­ter­stu­denten en het gebed om nieuwe roe­pingen tot het pries­ter­schap. De leden van de gebeds­kring ont­van­gen vier keer per jaar het gratis magazine voor de gebeds­kring en vrien­den van het semi­na­rie. Ook wor­den de leden uit­ge­no­digd voor de jaar­lijkse gebeds­dag.

Wilt u ook lid wor­den van de gebeds­kring, dan kunt u zich schrifte­lijk, tele­fo­nisch of via e-mail aanmel­den op dit adres:

adres:Hoogeweg 65, 1851 PJ  Heiloo
tele­foon:072 – 505 1288
e-mail:info@wil­li­brord­semi­narie.nl

U krijgt dan gratis een gebeds­kaart thuis­ge­stuurd met het gebed om roe­pingen zoals hier­on­der weerge­ge­ven.

Bij voor­baat dank voor uw gebed!

Gebed om roe­pingen

Heer Jezus,
goede herder,

wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw le­vens­of­fer
op het kruis.

U hebt ons ge­roe­pen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toe­komst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons pries­ters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woor­den te spreken;
die als een ‘andere Christus’
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die lei­ding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voor­spraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige pries­ters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haar­lem, roe­pingen­zon­dag 3 mei 1998

Uw misintenties

Het Grootseminarie bidt in de H. Mis graag voor uw gebedsintenties. Het richtbedrag voor één misintentie is € 10. Met uw bijdrage steunt u de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet garanderen dat de H. Mis opgedragen wordt op de dag die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 000 000 5464 o.v.v. misintentie(s). De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Algemene informatie voor uw giften

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Toekomst van de Kerk

Priesters zijn onmisbaar voor het doorgeven van het geloof. Zij zijn degenen die door de gave van hun wijding met hart en ziel de sacramenten vieren en het evangelie verkondigen zodat de mensen zich laten voeden en inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maatschappij.


Kosten van de priesteropleiding

De kosten van de priesteropleiding zijn aanzienlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priesterstudenten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Een kerkelijke opleiding gedragen door de gelovigen

De priesteropleiding is een kerkelijke opleiding die financieel onafhankelijk is van de Nederlandse overheid. Dit biedt de Kerk de ruimte om het studie- en vormingscurriculum volledig zelf vorm te geven in overeenstemming met de richtlijnen die hiervoor bestaan binnen de Katholieke Kerk. Voor een belangrijk deel is het Grootseminarie hierdoor aangewezen op schenkingen van mensen die de Katholieke Kerk en het seminarie een warm hart toedragen.

Algemene informatie voor uw giften:

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Het Groot­semi­narie in uw testa­ment opnemen

Om ons oplei­dings­in­sti­tuut te steunen is het ook moge­lijk Het Groot­semi­narie op te nemen in uw testa­ment. Om een testa­ment op te maken moet u altijd bij de nota­ris langs om dit offi­cieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testa­ment in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te over­lij­den. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stel­ling zijn als het testa­ment eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen

Het seminarie kunt u op twee manieren in uw testament opnemen:

  • Door het Grootseminarie te benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • Door het Grootseminarie te benoemen tot legataris. Het seminarie krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap of een huis.

Uw erfenis & successie­rechten

Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis dat bestemd is voor de priesteropleiding naar de belas­ting.

Persoonlijk contact

Overweegt u ons in uw testament op te nemen als (mede-)erfgenaam of voor een legaat? Wellicht heeft u nog vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek voor u deze keuze maakt. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs of nodigen u uit op het seminarie in Heiloo om de mogelijkheden samen met u door te nemen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van het seminarie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl

In­for­ma­tie voor de nota­ris

Het Groot­semi­narie is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon en rechtsop­vol­ger van de publieke ker­ke­lijke rechts­personen Het Semi­na­rie, te Warmond en de R.K. Stich­ting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haar­lem, te Am­ster­dam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelf­stan­dig onder­deel van het Room Katho­liek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek rechts­per­soon­lijk­heid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zij is geves­tigd te Haar­lem, kantoor­hou­dende te Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Reguliere schen­kingen

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Het fiscale voor­deel hangt af van het belas­tingpercentage dat over de top van uw inkomen moet wor­den afgedragen. Af­han­ke­lijk van uw inkomen kan de bespa­ring oplopen tot 49,5%.

Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 37,35% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2020.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 37,35 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 62,65 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Download (pdf): Overeenkomst periodieke schenking

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. Wij mogen op basis van ons contract met de bank maximaal € 250 per keer incasseren. Is uw jaarbijdrage hoger dan € 250? Geef dan opdracht voor incasso in meerdere termijnen, bij­voor­beeld per maand of kwar­taal. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minumum­be­drag van € 50 per jaar op prijs.

Schenken per machtiging zonder periodieke schenkingsovereenkomst

Misschien wilt u geen periodieke schenkingsovereenkomst aangaan, maar wel een regelmatige gift aan het seminarie doen. Dan is het afgeven van een machtiging wellicht iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van de priesteropleiding. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u hier downloaden.

Download (pdf): Doorlopende SEPA machtiging

ANBI-status bij de belastingdienst

Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Persoonlijk contact

Wellicht heeft u nog vragen over bovenstaande informatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van het seminarie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl

Algemene informatie voor uw giften
Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000