Bidt u ook mee om roepingen?

di 10 november 2020 16:42

Het Grootseminarie nodigt u uit om deel te nemen aan de gebedskring. Hiermee ondersteunt u de seminaristen in hun opleiding en bidt u om nieuwe roepingen. Het lidmaat­schap is gratis en verplicht u tot niets, behalve gebed!
Bidt u ook mee om roe­pingen?

Gebedskring

Bij de start van Het Groot­semi­narie is deze gebeds­kring opgericht en deze telt nu meer dan 1600 leden. Het voor­naam­ste doel is het bid­den voor de pries­ter­stu­denten en het gebed om nieuwe roe­pingen tot het pries­ter­schap. De leden van de gebeds­kring ont­van­gen vier keer per jaar het gratis magazine voor de gebeds­kring en vrien­den van het semi­na­rie. Ook wor­den de leden uit­ge­no­digd voor de jaar­lijkse gebeds­dag.

Wilt u ook lid wor­den van de gebeds­kring, dan kunt u zich schrifte­lijk, tele­fo­nisch of via e-mail aanmel­den op dit adres:

adres:Hoogeweg 65, 1851 PJ  Heiloo
tele­foon:072 – 505 1288
e-mail:info@wil­li­brord­semi­narie.nl

U krijgt dan gratis een gebeds­kaart thuis­ge­stuurd met het gebed om roe­pingen zoals hier­on­der weerge­ge­ven.

Bij voor­baat dank voor uw gebed!

Gebed om roe­pingen

Heer Jezus,
goede herder,

wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw le­vens­of­fer
op het kruis.

U hebt ons ge­roe­pen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toe­komst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons pries­ters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woor­den te spreken;
die als een ‘andere Christus’
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die lei­ding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voor­spraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige pries­ters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haar­lem, roe­pingen­zon­dag 3 mei 1998

Bekijk ook:

Bidt u ook mee om roepingen?

Misintenties

Waarom schenken aan Het Grootseminarie?

Nalatenschappen

Schenken met belastingvoordeel

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar