Bert Glorie tot priester gewijd!

za 31 oktober 2020 21:00

Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem is diaken Bert Glorie zater­dag 31 ok­to­ber tot pries­ter gewijd. Het door coronamaat­regelen beperkte aantal mensen in de kerk werd aan­ge­vuld met een slor­dige 2000 kijkers via Ka­the­draal TV!

Behalve de live­stream is ook weer een foto­se­rie gemaakt door Wim Koopman, en onderaan dit bericht toe­ge­voegd. Bovendien was een cameraploeg van het KRO-pro­gram­ma Kruis­punt aanwe­zig om een reportage te maken over de roe­pingsweg en de wij­ding van Bert Glorie. Op maan­dag 16 no­vem­ber zal deze do­cu­mentaire wor­den uitgezon­den.

Homilie

Op Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks al zijn homilie ge­pu­bli­ceerd zodat wie het wil deze (nog een keer) kan doorlezen.

Video

Fotoserie

Het Grootseminarie Sint Willibrord is het grootseminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. Gevormd in het hart van de Kerk. Met Maria als onze Moeder.

Volg ons op social media

Doe het getijdengebed

Steun ons met uw donatie

Design & creatie: Impulsar