Uw misintenties

Het Grootseminarie bidt in de H. Mis graag voor uw gebedsintenties. Het richtbedrag voor één misintentie is € 10. Met uw bijdrage steunt u de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet garanderen dat de H. Mis opgedragen wordt op de dag die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 000 000 5464 o.v.v. misintentie(s). De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Algemene informatie voor uw giften

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Het Groot­semi­narie in uw testa­ment opnemen

Om ons oplei­dings­in­sti­tuut te steunen is het ook moge­lijk Het Groot­semi­narie op te nemen in uw testa­ment. Om een testa­ment op te maken moet u altijd bij de nota­ris langs om dit offi­cieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testa­ment in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te over­lij­den. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stel­ling zijn als het testa­ment eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen

Het seminarie kunt u op twee manieren in uw testament opnemen:

  • Door het Grootseminarie te benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • Door het Grootseminarie te benoemen tot legataris. Het seminarie krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap of een huis.

Uw erfenis & successie­rechten

Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis dat bestemd is voor de priesteropleiding naar de belas­ting.

Persoonlijk contact

Overweegt u ons in uw testament op te nemen als (mede-)erfgenaam of voor een legaat? Wellicht heeft u nog vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek voor u deze keuze maakt. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs of nodigen u uit op het seminarie in Heiloo om de mogelijkheden samen met u door te nemen. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van het seminarie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl

In­for­ma­tie voor de nota­ris

Het Groot­semi­narie is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon en rechtsop­vol­ger van de publieke ker­ke­lijke rechts­personen Het Semi­na­rie, te Warmond en de R.K. Stich­ting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haar­lem, te Am­ster­dam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelf­stan­dig onder­deel van het Room Katho­liek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek rechts­per­soon­lijk­heid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zij is geves­tigd te Haar­lem, kantoor­hou­dende te Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan de Roepingenweek die wordt geor­ga­ni­seerd van zon­dag 1 t/m zater­dag 7 no­vem­ber 2020.
Meer in­for­ma­tie volgt…