Toekomst van de Kerk

Priesters zijn onmisbaar voor het doorgeven van het geloof. Zij zijn degenen die door de gave van hun wijding met hart en ziel de sacramenten vieren en het evangelie verkondigen zodat de mensen zich laten voeden en inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maatschappij.


Kosten van de priesteropleiding

De kosten van de priesteropleiding zijn aanzienlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priesterstudenten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Een kerkelijke opleiding gedragen door de gelovigen

De priesteropleiding is een kerkelijke opleiding die financieel onafhankelijk is van de Nederlandse overheid. Dit biedt de Kerk de ruimte om het studie- en vormingscurriculum volledig zelf vorm te geven in overeenstemming met de richtlijnen die hiervoor bestaan binnen de Katholieke Kerk. Voor een belangrijk deel is het Grootseminarie hierdoor aangewezen op schenkingen van mensen die de Katholieke Kerk en het seminarie een warm hart toedragen.

Algemene informatie voor uw giften:

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Reguliere schen­kingen

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Het fiscale voor­deel hangt af van het belas­tingpercentage dat over de top van uw inkomen moet wor­den afgedragen. Af­han­ke­lijk van uw inkomen kan de bespa­ring oplopen tot 49,5%.

Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 37,35% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2020.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 37,35 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 62,65 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Download (pdf): Overeenkomst periodieke schenking

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. Wij mogen op basis van ons contract met de bank maximaal € 250 per keer incasseren. Is uw jaarbijdrage hoger dan € 250? Geef dan opdracht voor incasso in meerdere termijnen, bij­voor­beeld per maand of kwar­taal. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minumum­be­drag van € 50 per jaar op prijs.

Schenken per machtiging zonder periodieke schenkingsovereenkomst

Misschien wilt u geen periodieke schenkingsovereenkomst aangaan, maar wel een regelmatige gift aan het seminarie doen. Dan is het afgeven van een machtiging wellicht iets voor u. Er wordt dan periodiek een bedrag van uw rekening afgeschreven ten gunste van de priesteropleiding. Het hiervoor benodigde formulier ‘doorlopende SEPA machtiging’ kunt u hier downloaden.

Download (pdf): Doorlopende SEPA machtiging

ANBI-status bij de belastingdienst

Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Persoonlijk contact

Wellicht heeft u nog vragen over bovenstaande informatie. U kunt voor meer informatie contact opnemen met de heer Pieter Klaver, verantwoordelijke voor de fondswerving van het seminarie. Hij is tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 072-505 1073 en per e-mail via pklaver@willibrordseminarie.nl

Algemene informatie voor uw giften
Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000