Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie van Nederland

gepubliceerd: vrijdag, 10 juli 2020
Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie van Nederland

In het voor­jaar van 2020 slaagde rector Jeroen de Wit voor het Licentiaat in de Nieuwe Evangeli­sa­tie. De scriptie die hij hier­voor schreef, gaat over een actueel thema: Pries­ters voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie. In dit bericht geeft hij een korte samen­vat­ting van zijn eindscriptie.

Licentiaat

Een Licentiaat in de theo­lo­gie, afgekort STL (Sacrae Theologiae Licentiatus), is een studie in de theo­lo­gie die men kan doen na afron­ding van het Bac­ca­lau­reaat (ker­ke­lijke term voor een Master). Een licentiaatstudie is 2 jaar vol­tijds of ca. 4 jaar in deel­tijd. Met dit diploma is het moge­lijk om les te geven op semi­na­ries en theo­lo­gische facul­teiten. Ik heb mijn Licentiaat gedaan aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit, na eerst 1 jaar aan de FKT in Tilburg te hebben gestu­deerd.

Nieuwe Evangeli­sa­tie

In mijn eindscriptie ga ik eerst in op wat Nieuwe Evangeli­sa­tie eigen­lijk inhoudt. De H. paus Johannes Paulus II is met deze term be­gon­nen, en hij heeft hierbij aange­ge­ven dat de inhoud van de evangeli­sa­tie niet nieuw is, nl. de Blijde Bood­schap van Jezus Christus, maar deze is wel nieuw in zijn vuur, metho­den en uitdruk­kings­wij­zen. Was de eerste evangeli­sa­tie gericht op mensen die nog nooit van Jezus gehoord had­den, Nieuwe Evangeli­sa­tie vindt door­gaans plaats in streken die voor­heen chris­te­lijk waren, maar waar veel mensen het geloof hebben los­ge­la­ten, of niet meer doorge­ge­ven hebben gekregen. Ook nieuw is wie er bij betrokken is; alle leden van de kerk, zowel de gewijde pries­ters en diakens, reli­gi­euzen, als ook de leken. Het is een taak voor iedere gedoopte.

Nood­zaak

Ver­vol­gens laat ik de nood­zaak van de Nieuwe Evangeli­sa­tie in Neder­land zien. Het geloof is in Neder­land sedert de jaren ’60 dras­tisch afgeno­men. Het aantal kin­de­ren wat gedoopt wordt is met 87% afgeno­men, katho­lie­ke ker­ke­lijke hu­we­lij­ken zelfs met 96% (1965/2015). Ook het kerk­be­zoek is sterk afgeno­men in deze periode, ging in 1965 nog 55% van de katho­lie­ken naar de H. Mis op zon­dag, in 2016 is dit nog maar 4,5%. In aantallen gaat het om een neergang van 94%! Het moet ons zeer aan het hart gaan, dat zoveel mensen het risico lopen niet tot het Eeuwig leven te geraken. Er zijn ver­schil­lende oor­zaken voor deze grote neergang aan te wijzen, maar de groeiende wel­vaart zal hier zeker ook aan bij­ge­dragen hebben. Ook is het een uit­daging voor de bis­schop­pen in deze periode van polari­sa­tie van de kerk in Neder­land om hier lei­ding aan te geven.

Stappen inner­lijk herstel

Toch zijn er be­lang­rijke stappen geweest voor een inner­lijk herstel, zoals bij­voor­beeld de aan­hou­dende zorg van paus Johannes Paulus II voor ons land, en ook, de herope­ning van de semi­na­ries, waar­van Rolduc de eerste was. Ook de komst van nieuwe bewe­gingen en ge­meen­schappen hebben nieuw gelovig leven gebracht. We staan nu op een punt dat deze ele­menten van (inner­lijke) vernieu­wing, onder­deel moeten gaan wor­den van elk onder­deel van de Kerk. Kernele­menten zijn hierin: gebed en een open­heid voor de Heilige Geest; per­soon­lijke relatie met de Heer, ver­kon­di­ging van het Kerygma (kern­bood­schap van het geloof), per­soon­lijke Bijbel­le­zing, Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, het sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning en bete­ke­nis­volle ge­meen­schap.

Pa­ro­chie­ver­nieu­wing

We kunnen gerust stellen dat zonder deze inner­lijke vernieu­wing van onze geloofs­ge­meen­schappen (pa­ro­chies), wij onze missie als Kerk: Evangeli­sa­tie, niet op ons zullen en kunnen nemen, en er ook nog geen hoop is op een sterke stij­ging in het aantal roe­pingen tot het Pries­ter­schap van eigen bodem. Bui­ten­landse se­mi­na­risten en pries­ters blijven nog onmis­baar in deze tussen­tijd. Maar gelukkig is er momenteel veel aan­dacht voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing. Dat de Heilige Geest ons verder mag lei­den.

Rector Jeroen de Wit
Heiloo