Paul Bindels tot priester gewijd

Deo Gratias!

gepubliceerd: zaterdag, 4 juli 2020

Tijdens een fees­te­lij­ke vie­ring in een toch weer wat beter gevulde Bavo­kathe­draal te Haar­lem heeft Mgr. Hendriks vandaag, 4 juli 2020, zijn eerste pries­ter­wij­ding vol­trok­ken als dio­ce­saan bis­schop. Paul Bindels, die in 2014 zijn diaken­wij­ding ont­ving, is nu dan toch pries­ter. Deo Gratias!

Corona

Met de versoe­pelde coronamaat­regelen maar met inachtne­ming van de anderhalve meternorm kon­den gelukkig weer wat meer mensen deelnemen aan de vie­ring. Oor­spron­ke­lijk was dit jaar één vie­ring gepland voor vijf wij­de­lin­gen, maar om zoveel moge­lijk familie en vrien­den de gelegen­heid te geven bij de plech­tig­heid aanwe­zig te zijn, is besloten er vijf afzon­der­lijke vie­rin­gen van te maken.

Gift aan de pries­ter­oplei­ding als cadeau

Aan het einde van de vie­ring wees ple­baan Bart Putter erop dat Paul heeft aange­ge­ven als cadeau een gift aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord te Heiloo te wensen. Mensen die hieraan gevolg willen geven, kunnen terecht op de speciale doneer­pa­gina waar mbv iDEAL een gift kan wor­den overgemaakt. Het is na­tuur­lijk ook moge­lijk zelf een overschrij­ving te doen.

Homilie door Mgr. Hendriks

Op zijn web­si­te Arsacal.nl heeft Mgr. Hendriks alweer een bericht met de homilie geplaatst. Daar kunt u hem nog eens rus­tig nalezen. Bovendien is de video van de vie­ring nog be­schik­baar op Ka­the­draal-TV.

On­der­staan­de foto­se­rie is weer gemaakt door Wim Koopman.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.