Priesterwijding Paul Bindels

Zaterdag 4 juli - 10.30 uur - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: dinsdag, 23 juni 2020

De pries­ter­wij­ding stond dit jaar traditie­ge­trouw gepland voor zater­dag 6 juni, de zater­dag na Pink­ste­ren. Deze wij­dings­plech­tig­heid kon helaas niet door­gaan. De wij­dings­kan­di­da­ten zullen nu ieder in een aparte vie­ring gewijd wor­den. Paul Bindels zal als eerste op zater­dag 4 juli gewijd wor­den in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring die om 10.30 uur begint.

Vanwege de beper­king van honderd personen per vie­ring is het alleen op bij­zon­dere uit­no­di­ging moge­lijk om bij deze vie­ring aanwe­zig te zijn. Wel kunt u de wij­dings­plech­tig­heid volgen via Ka­the­draal-TV. Daartoe wordt eenieder uit­ge­no­digd.

Nog vier pries­ter­wij­dingen

Javier Acuña, Juan Andrés Correa del Río, Bert Glorie en Mikel Palić zullen na de zomer wor­den gewijd. Hierover zal het semi­na­rie op een later moment berichten.