Seminarist gepromoveerd aan Universiteit Wageningen

gepubliceerd: woensdag, 5 februari 2020

Se­mi­na­rist Melle Punter pro­mo­veerde maan­dag 3 februari 2020 tot doctor aan de Uni­ver­si­teit van Wa­ge­nin­gen. Promotor was prof. dr. B.M. Mulder. Onder de aanwe­zigen bij de pro­mo­tie­plech­tig­heid waren fami­lie­le­den, vrien­den en beken­den, een mede-se­mi­na­rist en Mgr. Hendriks.

De pro­mo­tie­plech­tig­heid vond plaats in de Aula van de Uni­ver­si­teit vlakbij het bekende hotel De Wereld waar de Duitsers zich feite­lijk aan het einde van de Tweede Wereld­oor­log hebben overge­ge­ven. De pro­mo­tie­com­mis­sie bestond uit een viertal hoog­le­ra­ren-opponenten die de pro­mo­ven­dus, geflan­keerd door twee paranimfen, met kri­tische vragen bestookten. Vrien­de­lijk doch vastbera­den diende Melle ze van repliek.

De thesis ging over “The mechanics of soft porous solids: from hydrogel dynamics to fibrin compression” en was het re­sul­taat van vier jaar onder­zoek dat met deze ver­de­di­ging succes­vol werd af­ge­slo­ten. Voor de aca­de­mische zit­ting hield de pro­mo­ven­dus een ‘leken-uiteen­zet­ting’ in de Neder­landse taal, de pro­mo­tie zelf was in het Engels, waarin de kandidaat zich goed wist uit te drukken.

De bij­ge­voegde stellingen gingen niet allemaal direct over het onder­zoek. De laatste stelling luidde: “When a society does not acknowledge the existence of timeless thruths, then this society is bound to have a brief lifetime” en deze stelling triggerde één van de opponenten, die in een laatste vraag en stel­ling­name aangaf niet achter de zijns-filo­so­fie te staan waar­van deze stelling een uiting is.

De promotor blikte in een harte­lijke en waar­de­rende per­soon­lijke toe­spraak terug op de onder­zoeks­tijd en wenste de nieuwe doctor alle goeds toe voor zijn studies en voor­be­rei­ding op het pries­ter­schap die hij volgt op ons semi­na­rie.

Omdat elke eerste maan­dag van de maand in principe de Wil­li­brord­dag wordt gehou­den, was het las­tig om met een grotere afvaar­diging van de pries­ter­oplei­ding te komen. Ook rector Jeroen de Wit moest verstek laten gaan omdat hij voor een cursus in Rome is. Vrij­dag­avond 7 februari zal hier de pro­mo­tie flink wor­den gevierd!

Aan het einde van de zit­ting werd de nieuwe doctor ge­pro­cla­meerd en werd hij uit­ge­no­digd de bulle te tekenen waarna het moment was aangebroken om hem te fe­li­ci­te­ren.