Willibrorddag

Maandag 3 februari - Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 23 januari 2020

De eerste maan­dag van de maand, 3 fe­bru­ari 2020, or­ga­ni­seert Groot­semi­narie St. Wil­li­brord een Wil­li­brord­dag in het Dio­ce­saan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.

Pro­gram­ma

Voort­ge­zette vor­ming priesters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten:

11.30 - 11.50 uur: Rozenhoedje in de Genade­ka­pel
12.10 - 13.40 uur: Dhr. Paul Graas spreekt over pornografie
13.45 - 13.55 uur: Middag­ge­bed
13.55 - 14.30 uur: Lunch
14.45 - 15.30 uur: Uitwisseling over thema
→ Deel­ne­mers graag een on­der­werp toesturen via rector@wil­li­brord­semi­narie.nl

Voort­ge­zette vor­ming priesters:

15.45 - 16.45 uur: Gesprek met de bis­schop

Alle genodig­den:

17.00 - 18.00 uur: Wil­li­brord­le­zing: Dr. Samuel Marcantognini over zijn proef­schrift in de liturgieweten­schappen: De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaar­ding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toe­komst.
18.15 uur: Vespers en Heilige Mis
19.15 uur: Warme buffet­maal­tijd

Aanmel­den

Wilt u zich in verband met de logis­tieke voor­be­rei­dingen vóór maan­dag 27 janu­ari opgeven per e-mail (evene­menten@tilten­berg.org) onder vermel­ding van alle benodigde in­for­ma­tie:

  1. Lunch: ja/nee
  2. Warme buffet­maal­tijd: ja/nee
  3. Indien u dieetwensen heeft, wilt u dit dan aan ons door­ge­ven?

Wij verzoeken u vrien­de­lijk te parkeren op de parkeer­plaats aan de Kapellaan.