Vernieuwing en Hervorming Binnen Continuïteit

Lezing Dr. Eduardo Echeverria over de Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

Woens­dag 27 maart heeft Dr. Eduardo Echeverria, professor filo­so­fie en dog­ma­tische theo­lo­gie aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), in het Gastenhuis van het Groot­semi­narie St.Wil­li­brord en het hei­lig­dom OLV ter Nood een lezing gehou­den over ‘De Kerk en de erfenis van Vaticanum II’. Er was een gevarieerd publiek aanwe­zig bestaande uit se­mi­na­risten, priesters, (net-gewijde) diakens, zusters en een aantal betrokken leken. De lezing was in het Engels maar werd simul­taan ver­taald naar het Neder­lands.

De kern van de lezing is dat er binnen de Kerk vernieu­wing en her­vor­ming kan zijn, zelfs een schijn­ba­re omke­ring van stand­punt, terwijl er geen wer­ke­lijke ver­an­de­ring is. Met betrek­king tot onze geloof­schat kan je in een andere tijd tot andere (theo­lo­gische) formu­le­ringen komen, die wel dezelfde bete­ke­nis hou­den en beoor­de­ling van de waar­heid. Hiermee on­der­scheidt de Kerk zich van modernisten die bij ver­an­de­ring van formu­le­ring ook de bete­ke­nis en beoor­de­ling van de waar­heid (voor zover erkend) willen ver­an­de­ren, maar ook on­der­scheidt de Kerk zich hier van neo-tra­di­tio­na­listen die de formu­le­ringen volledig sta­tisch willen hou­den. Ook dit is niet reëel.

Dr. Echeverria onderbouwde zijn stand­punt over deze drie moge­lijke wegen, waarvan er dus maar één de juiste is, met de voor­beel­den van de stand­pun­ten van de Kerk over Eucumene en over Vrij­heid van Geloof. Ogenschijn­lijk neemt het Tweede Vati­caans Concilie hierover andere stand­pun­ten in dan eerder in de Kerk uitgedrukt is door pausen als Pius XI in 1928 in Motalium Animos en Gregorius XVI in 1832 in de en­cy­cliek Mirari Vos. Maar dit is slechts een uiter­lijk verschil, wanneer je naar de kern gaat, verwerpt Vaticanum II nog steeds dezelfde dingen als dat de genoemde pausen in hun tijd ver­oor­deel­den, alleen doordat de omstandighei­den totaal ver­schil­lend zijn heeft de Kerk in onze tijd voor andere formu­le­ringen gekozen.

Dr. Echeverria heeft met zijn lezing ons wer­ke­lijk (extra) geholpen om het Tweede Vati­caans Concilie in het juiste licht te zien, en ons hand­vat­ten gegeven om in gesprek te gaan met sommige mensen te­gen­woor­dig die dit be­lang­rijke concilie wel eens willen verwerpen (neo-tra­di­tio­na­listen) of, andere mensen (modernisten), die het op een verkeerde manier willen uitleggen, alsof het slechts de start was naar een totaal andere kerk.

Voor wie hier nog meer over wil lezen, klikt u op onderstaande link, of lees het boek van Dr. Echeverria: Pope Francis, the Legacy of Vaticanum II (mei 2019).

Na de lezing was er nog een korte borrel waarin er nog wat gelegen­heid was om met deze trouwe gast­do­cent van het seminarie (en tevens docent van de rector voor zijn studie in de VS) van gedachten te wisselen.