Vernieuwing en Hervorming Binnen Continuïteit

Lezing Dr. Eduardo Echeverria over de Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie

gepubliceerd: donderdag, 28 november 2019

Woensdag 27 maart heeft Dr. Eduardo Echeverria, professor filo­so­fie en dogmatische theologie aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), in het Gastenhuis van het Groot­semi­narie St.Wil­li­brord en het heiligdom OLV ter Nood een lezing gehouden over ‘De Kerk en de erfenis van Vaticanum II’. Er was een gevarieerd publiek aanwezig bestaande uit se­mi­na­risten, priesters, (net-gewijde) diakens, zusters en een aantal betrokken leken. De lezing was in het Engels maar werd simultaan vertaald naar het Neder­lands.

De kern van de lezing is dat er binnen de Kerk vernieuwing en her­vor­ming kan zijn, zelfs een schijnbare omkering van standpunt, terwijl er geen wer­ke­lijke verandering is. Met betrekking tot onze geloofschat kan je in een andere tijd tot andere (theologische) formuleringen komen, die wel dezelfde betekenis houden en beoordeling van de waarheid. Hiermee on­der­scheidt de Kerk zich van modernisten die bij verandering van formulering ook de betekenis en beoordeling van de waarheid (voor zover erkend) willen veranderen, maar ook on­der­scheidt de Kerk zich hier van neo-traditionalisten die de formuleringen volledig statisch willen houden. Ook dit is niet reëel.

Dr. Echeverria onderbouwde zijn standpunt over deze drie mogelijke wegen, waarvan er dus maar één de juiste is, met de voorbeelden van de stand­punten van de Kerk over Eucumene en over Vrijheid van Geloof. Ogenschijnlijk neemt het Tweede Vaticaans Concilie hierover andere stand­punten in dan eerder in de Kerk uitgedrukt is door pausen als Pius XI in 1928 in Motalium Animos en Gregorius XVI in 1832 in de en­cy­cliek Mirari Vos. Maar dit is slechts een uiterlijk verschil, wanneer je naar de kern gaat, verwerpt Vaticanum II nog steeds dezelfde dingen als dat de genoemde pausen in hun tijd veroordeelden, alleen doordat de omstandigheiden totaal ver­schil­lend zijn heeft de Kerk in onze tijd voor andere formuleringen gekozen.

Dr. Echeverria heeft met zijn lezing ons wer­ke­lijk (extra) geholpen om het Tweede Vaticaans Concilie in het juiste licht te zien, en ons handvatten gegeven om in gesprek te gaan met sommige mensen te­gen­woor­dig die dit be­lang­rijke concilie wel eens willen verwerpen (neo-traditionalisten) of, andere mensen (modernisten), die het op een verkeerde manier willen uitleggen, alsof het slechts de start was naar een totaal andere kerk.

Voor wie hier nog meer over wil lezen, klikt u op onderstaande link, of lees het boek van Dr. Echeverria: Pope Francis, the Legacy of Vaticanum II (mei 2019).

Na de lezing was er nog een korte borrel waarin er nog wat gelegenheid was om met deze trouwe gastdocent van het seminarie (en tevens docent van de rector voor zijn studie in de VS) van gedachten te wisselen.