Vier seminaristen diaken gewijd

gepubliceerd: zondag, 17 november 2019

Zater­dag 16 no­vem­ber waren talrijke gelo­vi­gen naar de grote bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood geko­men om de diaken­wij­ding van vier se­mi­na­risten mee te maken. Bis­schop Jozef Punt deed de wij­ding en sprak tij­dens zijn preek over de geest van de tijd waarin de wij­de­lin­gen terecht­ko­men en het ant­woord daarop: Jezus!

Schola Cantorum

De plech­tig­heid werd schit­te­rend opge­luis­terd door de Schola Cantorum van het Groot­semi­narie onder lei­ding van muziek­do­cent kape­laan Alvaro Rodriguez Lucque. Een volle kerk kon veel mee­zingen, al waren er ook ver­schil­lende meerstemmige muziek­stukken bij. We mogen trots zijn op onze se­mi­na­risten.

De homilie van bis­schop Punt

Mgr. Punt schetste in zijn homilie de situatie van onze tijd. Aan­lei­ding was de vraag van Jezus in het Evan­ge­lie: “Zal de mensen­zoon bij zijn komst het geloof op aarde vin­den?” Hij komt dus en vreest weinig of geen geloof meer te vin­den. We leven in een tijd waarin niet het grootste probleem is dat mensen atheïst zijn gewor­den. Steeds dui­de­lijker wordt hoe prach­tig en kun­dig zelfs iedere cel in elkaar steekt. Dat er een hogere intel­li­gentie achter zit wordt eigen­lijk steeds evi­denter. Ook is niet het probleem dat mensen niet geloven dat Jezus heeft bestaan. Ook niet-gelo­vi­ge auteurs erkennen dat de contemporaine buiten­bij­belse bronnen over het leven van Jezus talrijk zijn en dat die bronnen de grote gebeur­te­nissen van Jezus’ leven beves­tigen. Het is ook niet het probleem dat mensen niet willen geloven, integen­deel: in onze tijd zijn mensen juist geneigd om van alles te gaan geloven. Maar de mensen van onze tijd kennen Jezus niet meer als mens­ge­wor­den God en ver­los­ser, de enige die ons toe­komst geeft. Die Jezus moeten de nieuwe diakens ver­kon­di­gen en voor­hou­den.

Na afloop van de plech­tige vie­ring was er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren en ont­moe­ting in het Oesdom. Een mooie indi­ca­tie voor de ruime belang­stel­ling biedt de foto van het par­keer­veld aan de Kapellaan dat voor de gelen­heid bijna vol met auto’s stond.

Gebed gevraagd voor geplande pries­ter­wij­ding

Mgr. Hendriks roept op Arsacal op tot gebed: “We zullen de diakens be­ge­lei­den met ons gebed op hun weg naar de pries­ter­wij­ding die, zo God wil, zater­dag na Pink­ste­ren zal plaats­vin­den en die zij zullen ont­van­gen met nog een vijfde wij­de­ling, naar het zich laat aanzien. We zijn God dank­baar voor deze nieuwe werkers in Zijn Wijn­gaard!”

(foto­se­rie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.