Oud-docent pater Leo Elders overleden

gepubliceerd: woensdag, 16 oktober 2019
Oud-docent pater Leo Elders overleden
(foto: Belgian Thomist)

Afgelopen maan­dag­mid­dag is op 93-jarige leef­tijd in alle rust pater Leo Elders overle­den in het paterhuis in Tete­ringen. Pater Elders was lid van de S.V.D. (Societas Verbi Divini), de ‘mis­sio­na­rissen van Steyl’ en 20 jaar lang docent filo­so­fie van het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord. De uit­vaart zal aanstaande zater­dag plaats­vin­den om 14.30 uur in Tete­ringen.

Ongeveer een maand gele­den stuurde pater Elders een ‘Levens­be­richt’ rond, geti­teld: “Dank­baar­heid”. Hierin geeft hij in zeven pagina’s een over­zicht van zijn leven. Hij ziet, zo achteraf, hier heel dui­de­lijk Gods hand in: “Terug­denkend aan de voorbije jaren, is me opgevallen dat we eigen­lijk zelf ons leven weing in de hand hebben, maar door Gods Voor­zienig­heid wor­den geleid.” Hij toont in dit schrijven grote dank­baar­heid voor dat hij een gedegen Westfriese opvoe­ding heeft gehad, de kans heeft gehad om te stu­de­ren, en de vele dingen die hij tij­dens zijn reli­gi­euze leven heeft mogen doen. Hij heeft veel weten­schap­pe­lijk werk verricht (zijn tevens mee­ge­stuurde bibliografie is immens) en een aantal jaren ook in Rome actief geweest bij be­lang­rijke com­mis­sies en con­gre­ga­ties in Rome.

Toen in de jaren ’70 van de vorige eeuw Mgr. Gijsen het semi­na­rie Rolduc wilde opstarten in het bisdom Roermond is hem ver­zocht naar Neder­land te gaan om hierbij te helpen. Hij verliet met tegenzin zijn geliefde Rome en werk daar, maar ik denk dat wij voor onze Neder­landse kerk­pro­vin­cie blij mogen zijn met de gedegen Thomis­tische filo­so­fie die hij zo 40 jaar lang aan vele hui­dige actieve pries­ters heeft mogen geven. Hiermee heeft hij naar mijn idee een be­lang­rijke bijdrage geleverd aan de oplei­ding van een nieuwe gene­ra­tie pries­ters in Neder­land.

Als persoon waar­deerde ik hem niet alleen voor zijn goede onder­wijs, maar ook voor zijn grote nede­rig­heid en dienst­baar­heid. Hij had altijd oog voor de mensen om hem heen en voor hun noden. Een icoon van de recente Neder­landse kerkge­schie­de­nis is heen­ge­gaan. Dat hij moge rusten in vrede.