Willibrordavond oktober 2019

Uitnodiging om samen te werken

gepubliceerd: maandag, 14 oktober 2019

Afgelopen maan­dag 7 ok­to­ber was weer de eerste Wil­li­brord­dag van het seizoen. ’s Morgens voor de lunch had­den jonge priesters, diakens en cate­chisten een inlei­ding over Time-manage­ment ver­zorgd door Jan Jaap Kanis van het bureau Xpand, een chris­te­lijk/ katho­liek advies­bu­reau waar ons bisdom graag mee werkt.

Na de lunch was er een uit­wis­se­ling onder elkaar over de dag van Pa­ro­chie­ver­nieu­wing afgelopen 27 sep­tem­ber, op welke dag tevens het 40-jarig priester­jubi­leum van Mgr. Hendriks gevierd werd.

Na het gesprek van de bis­schop met de jonge priesters was de Wil­li­brord­le­zing. Hierbij heeft de heer Leeman alle aanwe­zigen (de se­mi­na­risten waren er nu ook bij en ook nog enkele andere geïn­te­res­seer­den), na een gedegen stukje kerkge­schie­de­nis, ver­teld over het ini­tia­tief tot de ‘Eerste Zater­dag’, wat hij 40 jaar gele­den samen met pastoor Meers­hoek (z.g.) heeft genomen. Ruim 40 jaar nu al wordt er op het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood op de eerste zater­dag van de maand gebe­den voor roe­pingen tot het priester­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven, en tevens voor de volhar­ding in deze roe­ping.

De structuur van deze Gebeds­dag is ontleend aan de bood­schappen van Maria aan de zienertjes van Fatima. Wat een moed om toen in die tijd op te starten, veel mensen ston­den hier toen helemaal niet voor open (inclusief de toen­ma­lige rector van het hei­lig­dom), en wat een volhar­ding om dit zo 40 jaar lang vol te hou­den. Pastoor Meers­hoek en dhr. Leeman begonnen toen met 12 deel­ne­mers (henzelf ingesloten) in de Genade­ka­pel, nu komen er maan­de­lijks circa 120 à 150 mensen naar deze gebeds­dag.

Ik geloof dat we van dit bij­zon­der ini­tia­tief in de afgelopen 40 jaar zeker de vruchten zien, zowel in ons bisdom als ook verder in het land (en misschien ook wel op plekken die wij niet weten), ook al is het aantal roe­pingen op dit moment lan­de­lijk gezien zeer laag. Wij von­den het dan ook zeer passend om de heer Leeman hiervoor harte­lijk te bedanken met een mand vol lekkere dingen. Ver­vol­gens hebben we de H. Mis gevierd met Mgr. Punt als hoofd­cele­brant en na de Mis was er nog een warm buffet. Het was weer een zeer geslaagde dag.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.