Willibrord Magazine - Herfst

gepubliceerd: vrijdag, 11 oktober 2019

De herfsteditie van ons Wil­li­brord Magazine is weer verzon­den aan donateurs en leden van de gebeds­kring. Wij wensen u veel lees­ple­zier.

 

“Beste leden van de gebeds­kring en andere lezers van het Wil­li­brordmagazine,

Daar is hij dan: het eerste Wil­li­brordmagazine volledig in kleur! U denkt misschien moet dat nu, is dat niet zonde van het geld? Dan kan ik u geruststellen: deze versie van het Wil­li­brordmagazine is zelfs goedkoper dan de oude zwart/wit versie, anders zou­den we het inder­daad misschien wel niet gedaan hebben. Onze nieuwe partner voor het drukken van dit magazine kan het magazine goedkoper, én in full-color leveren.

Nou, dan weten wij het wel! Want het katho­lie­ke geloof is toch een kleur­rijk geloof! Het is geen zwart-wit geloof. U zult dat ook in dit Wil­li­brordmagazine weer ontdekken in de kleur­rijke verhalen over de zomerstages van de se­mi­na­risten, onze jaar­lijkse retraite en bede­vaart en vele andere mooie artikelen. Onze nieuwe “aanwas” binnen het seminarie is dit jaar ook weer kleur­rijk: we hebben één nieuwe se­mi­na­rist uit Neder­land en twee uit het bui­ten­land, één uit El Salvador (waar ook Josué vandaan komt, zie pg. 7) en één uit Polen. Deze laatste twee zullen in Nieuwe Niedorp gaan wonen, de eerste hier in Heiloo. Het totaal aantal se­mi­na­risten voor ons bisdom (incl. latere roe­pingen) komt hiermee uit op twin­tig, maar, als God het wil, zullen er hiervan wel vijf (!) dit jaar tot priester wor­den gewijd.

Op zater­dag 16 no­vem­ber zullen in Heiloo vier van hen tot diaken wor­den gewijd, één van hen is dit reeds. Er is nog een kleur­rijke ont­wik­ke­ling: op 26 ok­to­ber zal Radio Maria zijn tweede studio in Neder­land openen in het Juliana­kloos­ter in Heiloo, dus ook bij het Wil­li­brord­semi­narie. Vanaf begin ok­to­ber zult u de seminarie­ge­meen­schap dan ook regel­ma­tig op de radio kunnen be­luis­te­ren tij­dens het bid­den van het getij­den­ge­bed. Zoals nu gepland zal dit i.i.g. iedere vrij­dag­mor­gen zijn bij de lau­den (om 7.00 uur). Bid u met ons mee? U kunt Radio Maria be­luis­te­ren via het internet, de app, of via een speciale DAB radio.

Voor nu veel lees­ple­zier en zoals altijd: veel dank voor uw onder­steu­ning, zowel qua gebed als fi­nan­cieel.

Rector J. de Wit”

Meer in­for­ma­tie