Parochievernieuwing en jubileum

gepubliceerd: zaterdag, 28 september 2019

Vrij­dag 27 sep­tem­ber was een bij­zon­dere dag voor het Dio­ce­saan Centrum in Heiloo. Het begon met een bij­een­komst over pa­ro­chie­ver­nieu­wing dat zich mocht verheugen op grote belang­stel­ling van mensen die in de pas­to­raal zijn aan­ge­steld en voor kern­vrij­wil­ligers van de pa­ro­chies. Ver­vol­gens werd het 40-jarig priester­jubi­leum van Mgr. Jan Hendriks gevierd met een Eucha­ris­tie­vie­ring, receptie en diner.

Dag voor pa­ro­chie­ver­nieu­wing

De dag was helemaal volge­te­kend en een zaal vol priesters, diakens, cate­chisten en kernvrij­wil­ligers wer­den geboeid door de vele prak­tische tips die pastoor Jeroen Smith van het R.K. Alpha­cen­trum gaf om tot pa­ro­chie­ver­nieu­wing te komen. Hij deed dat in de lijn van de boeken Rebuilt en Divine renovation, maar met een benade­ring die dui­de­lijk meer op de Neder­landse situatie was toegesne­den.

Een speer­punt in de opzet die Fr. Mallon in zijn boek schetst, is de Alpha-cursus, die in de katho­lie­ke kerk in Neder­land sinds ruim twin­tig wordt gegeven en begeleid vanuit het R.K. Alpha­cen­trum. De werk­wij­ze rond deze cursus en de moge­lijk­he­den om die op te zetten wer­den door pastoor Smith dui­de­lijk geschetst, naast een heel aantal punten die be­lang­rijke voor­waar­den zijn om tot pa­ro­chie­ver­nieu­wing te komen. Een eerste voor­waarde is dat Jezus en het Kerygma (de centrale bood­schap van het evan­ge­lie) inder­daad centraal komen te staan.

Voor de lunch werd ge­za­men­lijk het mid­dag­ge­bed gebe­den. Daarna volgde het tweede deel van de pre­sen­ta­tie. Het kan in de pa­ro­chie niet bij Alpha blijven, het vormen van gemeen­schappen die verder gaan in ver­die­ping en bele­ving van het geloof is even­zeer wezen­lijk. In het mid­dag gedeelte wer­den ver­schil­lende andere pro­gram­ma’s ge­pre­sen­teerd die het R.K. Alpha­cen­trum biedt en die een be­lang­rijke hulp kunnen voor de opbouw van de pa­ro­chie.

Fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring

Aan­slui­tend werd in de grote kapel met dank­baar­heid gevierd dat Mgr. Hendriks veer­tig jaar gele­den tot priester is gewijd. Het was een fees­te­lij­ke vie­ring en in de homilie ging de bis­schop verder in op het thema van de missio­naire pa­ro­chie.

Naast Mgr. Jozef Punt, waren ook Mgr. Jan van Burgste­den en Mgr. dr. Everard de Jong aanwe­zig om de dag mee te maken, evenals een veer­tigtal priesters waarvan een flink deel con­ce­le­breerde. Het ‘collegium episcopale’ luisterde de vie­ring op met fraaie zang en daarbij moet u niet aan het voltallig bis­schop­pen­col­lege denken maar aan vier pro­fes­sio­nele zangers die met de bis­schop en de bis­schops­kerk verbon­den zijn. Tot grote vreugde van de bis­schop was ook de moeder van Mgr. Hendriks aanwe­zig bij de H.Mis.

Jubileumboek

Aan het eind van de Eucha­ris­tie­vie­ring kreeg Leo Fijen het woord om een nieuw boek te presen­te­ren. Op speciaal verzoek van de jubila­ris heeft Adveniat een boek uit­ge­bracht met over­we­gingen van Mgr. Hendriks bij de lezingen van jaar A. Alle aanwe­zigen kregen het boek van de bis­schop cadeau.

Receptie en diner

Na de Mis was er een drukke receptie in het Oesdom en ver­vol­gens een gezellig en druk buffet in het Juliana­klooster, dat uits­te­kend was ver­zorgd met fraai aangeklede tafels en een heer­lijke maal­tijd. Ons team in Heiloo heeft zich weer van zijn beste kant laten zien!

(foto­se­rie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.