Priestervakantie - Stift Göttweig Oostenrijk

Vrijdag 31 juli t/m zaterdag 8 augustus 2020

gepubliceerd: donderdag, 26 september 2019

In de zomer van 2020 or­ga­ni­seert Groot­semi­narie St. Wil­li­brord de pries­ter­va­kan­tie naar Stift Göttweig in Oos­ten­rijk, een abdij van de Bene­dic­tijnen die al is gesticht in de 11e eeuw. De abdij wordt ook wel het Oos­ten­rijkse Montecassino genoemd.

Maximaal ontspannen

De reis is uit­druk­ke­lijk opgezet als vakantie en niet als retraite. ’s Ochtends is er normaal­ge­spro­ken een ge­za­men­lijke Eucha­ris­tie­vie­ring met lau­den in de kapel. Gedurende de week zijn er uitstapjes voor de hele groep. Het staat u als deel­ne­mer echter volle­dig vrij elke dag op eigen wijze in te vullen. ’s Avonds wordt samen voor het diner de vespers gebe­den.

Ge­za­men­lijk afreizen per auto

Zoals gebruike­lijk adviseren we om met elkaar in auto’s af te reizen naar Stift Göttweig. Te zijner tijd ont­vangt u de lijst met deel­ne­mers inclusief contactge­ge­vens zodat u een en ander onderling kunt afstemmen. De afstand vanaf Am­ster­dam naar Stift Göttweig is ongeveer 1.150 kilo­me­ter. Op de vrij­dag­avond van 31 juli wordt u vóór 19.00 uur verwacht zodat u ge­za­men­lijk kunt dineren. Zater­dag­och­tend 8 au­gus­tus na het ontbijt is het vertrek.

Prijs en opgave

De pries­ter­va­kan­tie kunnen we u aanbie­den voor de prijs van € 765 op basis van halfpension en eigen kamer met douche en toilet. De reissom is exclusief ver­voer. Opgave is moge­lijk tot 15 juni 2020 per e-mail via pklaver(AT)wil­li­brord­semi­narie.nl, met vermel­ding van uw adresge­ge­vens en tele­foon­num­mer. Mocht u een allergie hebben, wilt u dit dan ook door­ge­ven bij aanmel­ding? Wacht niet te lang met aanmel­den, want het aantal beschik­ba­re plaatsen is beperkt. Voor verdere vragen of opmer­kingen kunt u contact opnemen met de heer P. Klaver, or­ga­ni­sa­tor van de reis en mede­wer­ker van het Groot­semi­narie, telnr. 072-505 1073.

Gegevens verblijf