Radio Maria opent een tweede studio in Heiloo

Zaterdag 26 oktober - 11.30 uur - Heiloo

gepubliceerd: donderdag, 26 september 2019
Rector De Wit overhandigt Raffaele Galati (Radio Maria Coördinator Europa) een flesje water uit de Runxput
Rector De Wit overhandigt Raffaele Galati (Radio Maria Coördinator Europa) een flesje water uit de Runxput

In het bij­zijn van Mgr. Hendriks zal op zater­dag 26 ok­to­ber een tweede studio van Radio Maria Neder­land wor­den geopend op het Hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

Naast de hoofd­stu­dio in ’s-Hertogen­bosch wordt er een tweede kleine studio geopend in het Juliana­kloos­ter in Heiloo. In deze studio wor­den opnames of live uitzen­dingen gemaakt die via de hoofd­stu­dio in Den Bosch wor­den uitgezon­den.

Jeroen de Wit, rector van het Hei­lig­dom, is hier en­thou­siast over: “Naar mijn idee sluiten onze visies en doel­stel­lingen naadloos op elkaar aan: Door Maria tot Jezus. We geloven dat Maria een be­lang­rijke voor­spreek­ster en mid­de­la­res is om mensen tot een relatie met Jezus te lei­den. Nieuwe Evangeli­sa­tie met Maria als Ster. Radio Maria in de lucht, wij op de grond: een win-win-situatie”.

“We bouwen het rus­tig op. Voor het ver­zorgen van uitzen­dingen hangt bij Radio Maria veel af van de beschik­ba­re vrij­wil­li­gers. Dit zal ook in Heiloo het geval zijn”, zegt Lars Gerfen, team­lei­der van Radio Maria Neder­land. Bestuursvoor­zit­ter Ger Zimmermann geeft aan dat Radio Maria met deze stap nieuwe mensen wil bereiken. “De moge­lijk­heid om op een nieuwe plaats in Neder­land nieuwe gedreven mensen aan te trekken om de Blijde Bood­schap van Jezus Christus via de radio uit te dragen past volle­dig in de ont­wik­ke­ling van Radio Maria. Het Hei­lig­dom in Heiloo is daarbij een welhaast ideale plek.”

Offi­cië­le ope­ning

De studio in Heiloo wordt op zater­dag 26 ok­to­ber offi­cieel geopend door Mgr. Jan Hendriks die vanaf de eerste verkennende gesprekken betrokken is bij de totstandko­ming van de samen­wer­king. “Het past wel heel goed dat Radio Maria aanwe­zig zal zijn in een bede­vaartsoord waar Maria bij­zon­der wordt vereerd. We zijn blij Radio Maria te kunnen verwel­ko­men en op 26 ok­to­ber aanstaande de studio te openen”, aldus de bis­schop.

Radio Maria Neder­land en het hei­lig­dom in Heiloo nodigen alle geïn­te­res­seer­den uit om bij deze fees­te­lij­ke gebeur­te­nis aanwe­zig te zijn. Het begint om 12.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarbij mgr. Jan Hendriks de hoofd­cele­brant zal zijn. Daarna volgt de offi­cië­le ope­ning en een ge­za­men­lijke lunch met alle aanwe­zigen. Het Rozen­krans­ge­bed en de H.Mis vin­den plaats in de Bede­vaart­ka­pel.

Details

wat: Opening van de tweede Radio Maria-studio in Heiloo
wanneer: Zater­dag 26 ok­to­ber 2019
hoe laat: 11.30 uur - Rozen­krans­ge­bed
12.00 uur - Eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Jan Hendriks
aan­slui­tend offi­cië­le ope­ning en ge­za­men­lijke lunch
info: www.radiomaria.nl
www.olvter­nood.nl