Gebedsuur voor roepingen

gepubliceerd: woensdag, 26 april 2017
Gebedskaart om roepingen
Gebedskaart om roepingen

Jezus zelf roept ons in het evan­ge­lie op om te bid­den om arbeiders voor de oogst: ‘De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten.’ (Mat. 9, 38).

Paus Fran­cis­cus riep de Neder­landse bis­schop­pen bij gelegen­heid van hun Ad Limina-bezoek op 2 de­cem­ber 2014 op om priori­teit te geven aan een aan­trek­ke­lijk roe­pingen­pas­to­raat:

Jullie weten heel goed dat de toe­komst en vitali­teit van de Kerk in Neder­land ook afhangt van de roe­pingen tot het pries­ter­schap en reli­gi­euze leven! Het is dringend nodig een krach­tig en aan­trek­ke­lijk roe­pingen­pas­to­raat op te zetten, en de ge­za­men­lijke gang naar men­se­lijke en gees­te­lij­ke volwassen­heid van se­mi­na­risten te be­ge­lei­den. Zodat zij een per­soon­lijke band met de Heer beleven die de basis vormt van hun pries­ter­le­ven! Laten wij ook de urgentie voelen om te bid­den tot de Heer van de oogst! De herontdek­king van het gebed in ver­schil­lende vormen, en in het bij­zon­der de eucha­ris­ti­sche aanbid­ding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en wor­tel te schieten.

Waar en wanneer wordt gebe­den

Aan deze oproep van de Paus hebben we concreet vormge­ge­ven door op te roepen tot een weke­lijks vast uur van Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding en hierbij ook spe­ci­fiek te bid­den om roe­pingen tot het pries­ter­schap, diaconaat en het reli­gi­euze leven.

Hier­on­der ziet u een over­zicht van plaatsen waar en wanneer er gebe­den wordt:

 

Gebed om roe­pingen

Heer Jezus,
goede herder, wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw le­vens­of­fer
op het kruis.

U hebt ons ge­roe­pen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toe­komst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons pries­ters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woor­den te spreken;

die als een ‘andere Christus'
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die lei­ding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voor­spraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige pries­ters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haar­lem, roe­pingen­zon­dag 3 mei 1998

Bood­schap van paus Fran­cis­cus

Bij gelegen­heid van Roepingen­zon­dag heeft paus Fran­cis­cus een bood­schap ge­schre­ven die nu in Neder­landse vertaling be­schik­baar is.