Ondersteun de priesteropleiding!

Ondersteun de priesteropleiding!

Overweegt u de oplei­ding en vor­ming van nieuwe pries­ters fi­nan­cieel te onder­steunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed wor­den gebruikt. Bij voor­baat harte­lijk dank! U kunt uw gift overmaken op reke­ning nummer NL64 INGB 0000 0054 64. Vergeet daarbij niet te vermel­den t.n.v. ‘Het Groot­semi­narie te Vo­ge­len­zang’.

Online doneren

Het is ook moge­lijk om via online bankieren een donatie met behulp van iDEAL te betalen. Met het invullen van een formulier kunt u recht­streeks een bedrag over­schrij­ven naar het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord.

Waarom geld schenken aan Het Groot­semi­narie?

Toekomst van de kerk:

Zonder pries­ters die goed gevormd zijn in de katho­lie­ke Traditie kan de kerk gewoonweg niet. Zij zijn degenen die door de gave van hun wij­ding met hart en ziel de sacra­menten zullen vieren en het evan­ge­lie ver­kon­di­gen zodat de mensen zich laten in­spi­re­ren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maat­schap­pij.

Kosten van de pries­ter­oplei­ding:

De kosten van de pries­ter­oplei­ding zijn aanzien­lijk. Denk daarbij bij­voor­beeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de pries­ter­stu­denten, het on­der­houd aan de gebouwen, het docentencorps, het huishou­de­lijke en tech­nische personeel.

Geen over­heidssteun:

De pries­ter­oplei­ding ont­vangt op geen enkele wijze over­heidssteun en de stu­den­ten kunnen geen beroep doen op de bestaande rege­lingen voor studiefi­nan­cie­ring, omdat de Kerk en niet de over­heid het studie- en vor­mingscurriculum volle­dig vormgeeft. Voor een be­lang­rijk deel is Het Groot­semi­narie dus aangewezen op schen­kingen.

NB. Hier­on­der vindt u verdere in­for­ma­tie over hoe u ons kunt steunen. Leest u alles op uw gemak door. Mocht u nog vragen of opmer­kingen hebben, dan kunt u tele­fo­nisch contact met ons opnemen. We zijn tij­dens kantooruren bereik­baar op 072-505 1288.

Schenken met belas­tingvoor­deel

Het Groot­semi­narie & de ANBI-status:

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Het Groot­semi­narie van het RK bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam beschikt over de ANBI-status (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling). Dit betekent dat Het Groot­semi­narie een door de belas­ting­dienst erkend goed doel is. Mocht u de ANBI status van Het Groot­semi­narie bij de belas­ting­dienst willen natrekken, dan vindt u deze met behulp van het ANBI zoek­pro­gram­ma van de belas­ting­dienst met de volgende zoekterm: ‘Groot­semi­narie Haar­lem-Am­ster­dam’.

Het fiscaal of RSIN nummer dat hierbij hoort is 824 10 8000

Voor verdere details en voor­waar­den kunt u kijken op de site van de belas­ting­dienst.

Reguliere schen­kingen:

Alle giften aan Het Groot­semi­narie zijn door de ANBI status aftrek­baar van uw belast­baar inkomen. U kunt maximaal 10% van uw drempelin­ko­men aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van 60 euro. De giftenaftrek valt onder de zogeheten persoonsgebon­den aftrek. Het fiscale voor­deel hangt af van het belas­tingpercentage dat over de top van uw inkomen moet wor­den afgedragen. Af­han­ke­lijk van uw inkomen kan de bespa­ring oplopen tot 49,5%.

Bij een drempelin­ko­men van bij­voor­beeld € 30.000 is het drempel­be­drag € 300. Het maximum bedrag van aftrek is dan € 3.000.

Perio­dieke schen­kingen: maximaal profi­te­ren van aftrek­baar­heid

Bij perio­dieke schen­kingen gel­den niet de restricties zoals hierboven vermeld onder het kopje reguliere schen­kingen. Perio­dieke schen­kingen zijn dus volle­dig aftrek­baar van uw belast­baar inkomen.

Perio­dieke schen­kingen moeten aan de volgende voor­waar­den voldoen:

  • een vast bedrag per jaar
  • een termijn van ten minste vijf jaar
  • admi­ni­stra­tieve vastleg­ging

Reken­voor­beeld

Hier­on­der ziet u een voor­beeld voor iemand die 37,35% belas­ting betaalt over zijn inkomen. Dit is het percentage van de eerste van de twee belas­tingschijven in 2020.

U schenkt aan het Groot­semi­narie: € 100,00 per jaar
U krijgt terug van de fiscus: € 37,35 per jaar
U betaalt dus uit­ein­delijk: € 62,65 per jaar

Dit is een alge­meen voor­beeld. Uw eigen situatie kan echter anders zijn. Neem hierover contact op met uw belas­ting­ad­vi­seur.

Mocht u perio­diek willen schenken aan Het Groot­semi­narie, dan kunt u hier het formulier ‘over­een­komst perio­dieke schen­king’ down­loa­den. Vul het formulier volle­dig in en stuur dit in een gesloten envelop aan ons retour. Wij onder­te­ke­nen dan het formulier, maken een kopie voor onze eigen admi­ni­stra­tie en sturen het onder­te­kende ori­gi­neel naar u terug.

Geef tevens aan of u een machti­ging wilt afgeven of zelf zorg wilt dragen voor het overmaken van de jaar­be­dragen. Wij mogen op basis van ons contract met de bank maximaal € 250 per keer incasseren. Is uw jaarbijdrage hoger dan € 250? Geef dan opdracht voor incasso in meerdere termijnen, bij­voor­beeld per maand of kwar­taal. I.v.m. onze kosten voor de admi­ni­stra­tieve afwikkeling stellen wij een minumum­be­drag van € 50 per jaar op prijs.

Mocht u naar aan­lei­ding van bo­ven­staande nog vragen of opmer­kingen hebben, neemt u dan gerust even contact met ons op. De heer P. Klaver, verant­woor­de­lijke voor de fonds­wer­ving voor Het Groot­semi­narie, staat u graag te woord. Hij is bereik­baar via telnr. 072-505 1073 of per e-mail via pklaver(at)tilten­berg.org

Schenken per machti­ging

Mis­schien is het afgeven van een machti­ging iets voor u. Er wordt dan perio­diek een bedrag van uw reke­ning afge­schre­ven ten gunste van de pries­ter­oplei­ding. Het hier­voor beno­digde formulier ‘doorlopende SEPA machti­ging’ kunt u hier down­loa­den.

Nalaten­schappen

Het Groot­semi­narie in uw testa­ment opnemen:

Om ons oplei­dings­in­sti­tuut te steunen is het ook moge­lijk Het Groot­semi­narie op te nemen in uw testa­ment. Om een testa­ment op te maken moet u altijd bij de nota­ris langs om dit offi­cieel vast te leggen. Voor veel mensen is dit een grote hindernis, een stap die je niet zomaar zet. Toch is het goed om zo’n per­soon­lijk testa­ment in over­we­ging te nemen. U kunt precies op papier zetten wat u wilt dat er met uw vermogen en eigendommen gebeurt, mocht u komen te over­lij­den. Bovendien kan het voor u een hele gerust­stel­ling zijn als het testa­ment eenmaal in orde is gemaakt.

Legaten en Erfstellingen:

De nota­ris zal u uitleggen dat u op twee ver­schil­lende manieren Het Groot­semi­narie kan gedenken in uw testa­ment; met een legaat of een erf­stel­ling.

Wat is een legaat?

Als u een vast bedrag opneemt in Uw testa­ment voor Het Groot­semi­narie, dan noemt men dit een legaat. Het is ook moge­lijk om goe­de­ren zoals uw huis of inboedel als legaat aan te wijzen.

Wat is een erf­stel­ling?

U kunt Het Groot­semi­narie tevens benoemen als erfgenaam in uw testa­ment. U laat dan een percentage van uw totale vermogen na aan Het Groot­semi­narie. Denkt u er over na om Het Groot­semi­narie op te nemen in Uw testa­ment of heeft u nog verdere vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij geven u graag ant­woord op al uw vragen. U kunt ons bereiken tij­dens kantooruren op telnr. 072-505 1073

Uw erfenis & successie­rechten:

Successie­recht is de belas­ting die ver­schul­digd is over alles wat verkregen wordt krachtens erf­recht. Met andere woor­den, mensen die een erfenis ont­van­gen, moeten daar­van een deel aan belas­ting (successie­rechten) betalen. Het bedrag aan successie­rechten is meestal een percentage van het totaal dat iemand krijgt uit­ge­keerd. Ker­ke­lijke in­stel­lingen zoals het Groot­semi­narie zijn echter vrij­ge­steld van het betalen van successie­rechten. Er gaat dus geen geld van uw erfenis die bestemd is voor de Tilten­berg naar de belas­ting.

Schenken vanuit het bui­ten­land / Dona­ting from abroad:

Om geld over te maken vanuit een ander land dan Neder­land heeft u de volgende bank­co­de nodig:
To transfer money from outside the Netherlands you will need the follo­wing ban­king code:

  • BIC: INGBNL2A

In­for­ma­tie voor de nota­ris:

Het Groot­semi­narie is een publieke ker­ke­lijke rechts­persoon en rechtsop­vol­ger van de publieke ker­ke­lijke rechts­personen Het Semi­na­rie, te Warmond en de R.K. Stich­ting Het Wil­li­brordhuis convict van het bisdom Haar­lem, te Am­ster­dam. Als zodanig is het Groot­semi­narie een zelf­stan­dig onder­deel van het Room Katho­liek Kerk­ge­noot­schap en bezit krachtens art. 2 lid 1 van boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek rechts­per­soon­lijk­heid naar Neder­lands recht.

De naam van de rechts­persoon is: Het Groot­semi­narie van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en zij is geves­tigd te Haar­lem, kantoor­hou­dende te Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.