Gebedskring

Het Groot­semi­narie nodigt u uit om de pries­ter­oplei­ding te onder­steunen en deel te nemen aan de gebeds­kring van de pries­ter­oplei­ding. Het lidmaat­schap is gratis en verplicht u tot niets, behalve gebed!

Bidt u ook mee om roe­pingen?

Bij de start van Het Groot­semi­narie is deze gebeds­kring opgericht en deze telt nu meer dan 1600 leden. Het voor­naam­ste doel is het bid­den voor de pries­ter­stu­denten en het gebed om nieuwe roe­pingen tot het pries­ter­schap. De leden van de gebeds­kring ont­van­gen vier keer per jaar het gratis magazine voor de gebeds­kring en vrien­den van het semi­na­rie. Ook wor­den de leden uit­ge­no­digd voor de jaar­lijkse gebeds­dag.

Wilt u ook lid wor­den van de gebeds­kring, dan kunt u zich schrifte­lijk, tele­fo­nisch of via e-mail aanmel­den op dit adres:

adres: Hoogeweg 65
1851 PJ  Heiloo
tele­foon: 072 - 505 1288
e-mail: info (at) wil­li­brord­semi­narie.nl

U krijgt dan gratis een gebeds­kaart thuis­ge­stuurd met het gebed om roe­pingen zoals hier­on­der weerge­ge­ven.

Bij voor­baat dank voor uw gebed!

Gebedskaart 2017

Gebed om roe­pingen

Heer Jezus,
goede herder, wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw le­vens­of­fer
op het kruis.

U hebt ons ge­roe­pen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toe­komst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons pries­ters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woor­den te spreken;

die als een ‘andere Christus'
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die lei­ding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voor­spraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige pries­ters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haar­lem, roe­pingen­zon­dag 3 mei 1998