Zoeken

Zoek pagina's met de zoekwoorden:

én én


Zoekresultaten voor “lezing”

nieuws - vrijdag, 10 juli 2020
In het voorjaar van 2019 slaagde rector Jeroen de Wit voor het Licentiaat in de Nieuwe Evangelisatie. De scriptie die hij hiervoor schreef, gaat over een actueel thema: Priesters voor de Nieuwe Evangelisatie. In dit bericht geeft hij een korte samenvatting van zijn eindscriptie.Maandag 6 oktober te Heiloo
nieuws - woensdag, 1 april 2020
De geplande Willibrorddagen van maandag 6 april en maandag 4 mei gaan vanwege de huidige omstandigheden niet door. De Willibrorddag van 4 mei was de laatst geplande Willibrorddag van het studiejaar 2019-2020.Maandag 6 april en maandag 4 mei gaan niet door
nieuws - woensdag, 1 april 2020
De geplande Willibrorddagen van maandag 6 april en maandag 4 mei gaan vanwege de huidige omstandigheden niet door. De Willibrorddag van 4 mei was de laatst geplande Willibrorddag van het studiejaar 2019-2020.nieuws - dinsdag, 10 maart 2020
De maandelijkse Willibrordddag op dag van ontmoeting, studie en uitwisseling voor de diakens in hun pastorale jaar en de jonge priesters, met een lezing voor hen en de seminaristen over een meer algemeen thema. Dit keer kon ook worden gevierd dat Pieter Klaver 12½ jaar in dienst is van het seminarie.Maandag 2 maart - Heiloo
nieuws - dinsdag, 18 februari 2020
De eerste maandag van de maand, 2 maart 2020, organiseert Grootseminarie St. Willibrord een Willibrorddag in het Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Maandag 3 februari - Heiloo
nieuws - donderdag, 23 januari 2020
De eerste maandag van de maand, 3 februari 2020, organiseert Grootseminarie St. Willibrord een Willibrorddag in het Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.docs - donderdag, 28 november 2019Lezing Dr. Eduardo Echeverria over de Kerk en het Tweede Vaticaans Concilie
nieuws - donderdag, 28 november 2019
Woensdag 27 maart heeft Dr. Eduardo Echeverria, professor filosofie en dogmatische theologie van het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), in het Gastenhuis van het Grootseminarie St.Willibrord en het heiligdom OLV ter Nood een lezing gehouden over ‘De Kerk en de erfenis van Vaticanum II’. Er was een gevarieerd publiek aanwezig bestaande uit seminaristen, priesters, (net gewijde) diakens, zusters en een aantal betrokken leken. De lezing was in het Engels maar werd simultaan vertaald.Maandag 2 december - Heiloo
nieuws - donderdag, 21 november 2019
De eerste maandag van de maand, 2 december, zal er weer een Willibrorddag zijn in het Diocesaan Centrum Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo.Woendag 27 november - 14.00 uur - Prof. Dr. Eduardo Echeverria
nieuws - dinsdag, 19 november 2019
Op woensdag 27 November 2019 van 14:00 tot 16:00 uur zal professor Dr. Eduardo Echeverria, Professor of Philosophy and Systematic Theology, een lezing houden met als titel: “Op het kruispunt: de kerk en de erfenis van Vaticanum II”.Voorbereiding kandidaten transeünt diakenwijding
nieuws - dinsdag, 5 november 2019
Voorafgaand aan de diakenwijding leggen de kandidaten de geloofsbelijdenis en een eed van trouw af. Dat bijzondere en plechtige moment vond maandag 4 november plaats in Heiloo voor de vier kandidaten die op 16 november aanstaande tot transeünt diaken worden gewijd, wat zo veel wil zeggen als dat zij bestemd zijn om priester te worden.Maandag 4 november - 11.30 uur - Heiloo
nieuws - dinsdag, 22 oktober 2019
Er staat in november weer een Willibrorddag gepland. Het eerste deel van een Willibrorddag is voor voort­ge­zette vorming van priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten. Aan het einde van de middag wordt de Willi­brord­lezing gehouden met deze keer pastor N.M. Mantje.Uitnodiging om samen te werken
nieuws - maandag, 14 oktober 2019
Afgelopen maandag 7 oktober was weer de eerste Willi­brord­dag van het seizoen. ’s Morgens voor de lunch hadden jonge priesters, diakens en catechisten een inleiding over Time-management verzorgd door Jan Jaap Kanis van het bureau Xpand, een christelijk/ katholiek adviesbureau waar ons bisdom graag mee werkt.nieuws - zaterdag, 28 september 2019
Vrijdag 27 september was een bijzondere dag voor het Diocesaan Centrum in Heiloo. Het begon met een bijeenkomst over parochievernieuwing dat zich mocht verheugen op grote belang­stel­ling van mensen die in de pastoraal zijn aangesteld en voor kern­vrij­wil­ligers van de parochies. Vervolgens werd het 40-jarig priesterjubileum van Mgr. Jan Hendriks gevierd met een Eucharistieviering, receptie en diner.Maandag 7 oktober - 11.30 uur - Heiloo
nieuws - maandag, 23 september 2019
Er staat deze herfst op het seminarie weer een Willibrorddag gepland. Het eerste deel van een Willibrorddag is voor voort­ge­zette vorming van priesters, diakens, pastoraal werkers en catechisten. Aan het einde van de middag wordt de Willi­brord­lezing gehouden. Dit keer zal Dhr. A.W. Leeman spreken over 40 jaar ‘Eerste Zaterdag’ - het maandelijkse gebed voor priesters en roepingen.Zondag 26 mei - 13.30 uur
nieuws - vrijdag, 24 mei 2019
Op het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt regelmatig een speciale familiedag georganiseerd. Feest voor het hele gezin, verdieping voor de ouders, een van de zusters verzorgt de catechese en er is tijd voor aanbidding.nieuws - maandag, 22 april 2019
De Goede Week en Pasen zijn weer zeer passend gevierd op het seminarie. Na Palmzondag met de jongeren op de WJD-dag in Heemskerk, begonnen de bijzondere vieringen afgelopen woensdag met een hele mooie Chrismaviering in de kathedraal (met wel meer dan 100 geestelijken) en traditiegetrouw werd deze Heilige Week op de Paasmorgen ook weer afgesloten in de kathedraal.Navormingsprogramma
nieuws - woensdag, 10 april 2019
In het kader van voortgezette vorming voor de jonggewijde priesters en priesterkandidaten in het pastorale jaar wordt op maandag 6 mei 2019 weer een vormingsdag georganiseerd.nieuws - donderdag, 14 maart 2019
Voor jongerenis er een speciaal programma rond de 24 uur voor de Heer op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart.nieuws - dinsdag, 5 maart 2019
Gisteren was Mgr. de Jong de spreker op de maandelijkse Willibrorddag. Het onderwerp was de Jongerensynode van dit najaar in Rome, waar Mgr. de Jong als afgevaardigde Nederlandse bisschop bij aanwezig was. Nadat hij eerst de structuur van de synode heeft uitgelegd toonde de hulpbisschop van Roermond de presentatie die hij zelf op de synode gehouden heeft; iedere aanwezige kardinaal en bisschop kreeg hier namelijk 4 minuten voor.En presentatie mw. Sanders
nieuws - zondag, 24 februari 2019
De bisschop van Toulon in Frankrijk, mgr. Dominique Rey hield zaterdag 16 februari tijdens een studiedag over nieuwe evangelisatie een tweetal interessante lezingen. Mgr. Rey heeft in zijn bisdom een opvallende nieuwe impuls gegeven aan het geloofsleven.Zaterdag 16 februari - 9.30 uur - Heiloo
nieuws - maandag, 4 februari 2019
Priesters, diakens, pastoraal werkers en cate­chisten die werk­zaam zijn in de pastoraal van Bisdom Haarlem-Amsterdam zijn uitgenodigd voor een bijzondere studiedag in Heiloo op zaterdag 16 februari. Bijzonder omdat mgr. Dominique Rey komt spreken, bekend van zijn vele initiatieven en boeken op het gebied van evangelisering en revitalisering van parochies.nieuws - maandag, 12 november 2018
Onder het motto ‘Beter horen’ organiseerde het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november (Hoogfeest van H. Willibrord, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie) in Utrecht een landelijke impulsdag over roepingen in de parochie.nieuws - donderdag, 8 november 2018
Afgelopen maandag was zijne excellentie Aldo Cavalli op bezoek bij het Grootseminarie. Mgr. Cavalli is de apostolisch nuntius in ons land. Hij verzorgde de Willibrordlezing op deze Willibrorddag, eerste maandag van de maand, waarbij hij een boeiend betoog hield hoe het komt dat we een nuntius in ons land hebben.Maandag 5 november - 16.30 uur - Willibrorddag
nieuws - maandag, 22 oktober 2018
In principe de eerste maandag van de maand vindt in het Grootseminarie Sint-Willibrord de Willibrorddag plaats. Maandag 5 november 2018 spreekt Apostolisch Nuntius Z.H.Exc. Aldo Cavalli over het werk van de apostolisch nuntius.nieuws - donderdag, 18 oktober 2018
“Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is door de oplegging van mijn handen” (2 Tim. 1, 6). Deze woorden staan aan het begin van de sectie in de nieuw eeditie uit 2013 van het Directorium voor het ambt en het leven van de priesters dat handelt over de permanente vor­ming van priesters. “De permanente vor­ming blijkt een noodzakelijk middel te zijn voor de priester om het doel van zijn roeping te bereiken, dat de dienst aan God en zijn Volk is.”info - donderdag, 18 oktober 2018
De voortgezette pastorale vorming van de jonge priesters - jong in wijdingsjaren - is een belangrijke gelegenheid om de verbondenheid met elkaar en met de Bisschop te beleven en te reflecteren op de eigen pastorale werkzaamheid en deze te toetsen en te verdiepen. De dagen van de voortgezette vorming dienen er mede toe te beleven dat priesters als leden van één presbyterium samen staan voor de priesterlijke zending die Christus aan de Kerk heeft toevertrouwd. Deze dagen bieden de gelegenheid om de Bisschop te ontmoeten, met een geestelijke vader (geestelijk leidsman) te spreken en te bidden.Woensdag 7 november - 9.30 uur - Utrecht
nieuws - zondag, 7 oktober 2018
‘De geloofsgemeenschap als omge­ving om Gods roepstem te leren ver­staan.’ Rond dat thema organiseert het Inter­dio­ce­saan Roepingen Overleg (IRO) op 7 november 2018 een lan­de­lijke studiedag. Hoe luister je mee als geloofsgemeenschap? Hoe breng je ‘roeping’ hier en nu ter sprake? Hoe ga je hierover het gesprek aan met jongeren? Hoe kan ik daarin zelf een rol spelen?nieuws - vrijdag, 29 juni 2018
Op zaterdag 23 juni 2018 jl. werd in het Juliana­klooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.Zaterdag 23 juni - 11.00 uur - Heiloo
nieuws - woensdag, 30 mei 2018
Op zaterdag 23 juni 2018 wordt in het Julianaklooster in Heiloo de jaarlijkse gebedsdag van het seminarie gehouden. Zovele mensen dragen het seminarie een warm hart toe en bidden trouw om priesterroepingen. Dan is het mooi een keer per jaar samen te komen.Tevens lezing en filmvertoning
nieuws - woensdag, 18 april 2018
Hoewel niet direct van het seminarie, melden we graag deze activiteit van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Van dinsdag 1 t/m dinsdag 15 mei 2018 wordt in de Bedevaartkapel een tentoonstelling gehouden van de Heilige Moeder Teresa - Zuster van de armen.Met Dr. Eduardo Echeverria en Mgr. Van den Hout
nieuws - dinsdag, 17 april 2018
Op maandag 7 mei 2018 wordt weer een Willibrorddag gehouden in het Diocesaan Centrum van het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Speciale spreker is Dr. Eduardo Echeverria, professor Filosofie en Theologie aan het Heilig Hartseminarie van Detroit, VS. De Willibrordlezing zal deze keer worden gehouden door Mgr. Ron van den Hout, bisschop van Bisdom Groningen-Leeuwarden.info - woensdag, 7 maart 2018
Overzicht van diverse artikelen en homilieën.Studiedag nieuwe evangelisatie
nieuws - woensdag, 28 februari 2018
Ruim honderd mensen kwamen maandag 19 februari 2018 bij elkaar in het Willibrordseminarie voor een studiedag over de Nieuwe Evangelisatie. De internationaal bekende theoloog en spreker Dr. Ralph Martin nam de aanwezigen mee naar de funderingen van de Nieuwe Evangelisatie.Dr. Ralph Martin
nieuws - woensdag, 21 februari 2018
Afgelopen maandag was de Studiedag Nieuwe Evangelisatie van het Grootseminarie St. Willibrord i.s.m. het Gastenhuis Onze Lieve Vrouw ter Nood goed bezocht. Er waren meer dan 100 deelnemers van het gehele land, drie zusters Dominicanessen waren er zelfs helemaal vanuit Sittard voor gekomen. De spreker van deze studiedag was Dr. Ralph Martin, professor aan het Sacred Heart Major Seminary in Detroit (VS), zeer bekend op het terrein van de Nieuwe Evangelisatie.nieuws - dinsdag, 9 januari 2018
Het Grootseminarie St. Willibrord van Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert i.s.m. Gastenhuis/ conferentiecentrum Onze Lieve Vrouw ter Nood een Studiedag over Nieuwe Evangelisatie op maandag 19 februari 2018 te Heiloo. Spreker is Dr. Ralph Martin.nieuws - zaterdag, 11 november 2017
Vrijdag 10 november was de eerste avond van de nieuwe jongerengroep Meet & Greet the Lord. De avond begon met ontmoeting en een lezing door zuster Maria Vrede. Aan de hand van een bijbelvers uit het Evangelie van Johannes gaf zij uitleg over aanbidding.Drs. Hans van Reisen - Augustijns Instituut
nieuws - maandag, 25 september 2017
Maandag 2 oktober begint, zoals gebruikelijk op de eerste maandag van de maand, alweer het navormingsprogramma voor de priesters, diakens en pastoraal werkenden in ons bisdom, als ook de reeks Willibrordlezingen voor de priesterstudenten en andere genodigden.nieuws - donderdag, 21 september 2017
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.nieuws - donderdag, 21 september 2017
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.nieuws - donderdag, 21 september 2017
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.nieuws - donderdag, 21 september 2017
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.nieuws - donderdag, 21 september 2017
In studiejaar 2017-2018 zijn er weer nieuwe bijeenkomsten van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand.nieuws - maandag, 11 september 2017
Een nieuw studiejaar betekent ook een nieuw jaar van navorming voor onze jonge priesters. Deze navorming vindt steeds plaats op de eerste maandag van de maand. De volledige studiegids kan hier gedownload worden en wordt ook per post aan alle betrokkenen toegezonden. Hier volgen de belangrijkste data en thema’s.nieuws - zondag, 7 mei 2017
Zaterdag 6 mei is de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Gebedskring van het seminarie geweest. Dit jaar viel deze heel mooi samen met de Eerste Zaterdag bedevaart op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, de zaterdag dat er ook altijd al veel mensen in Heiloo samen komen om te bidden voor roepingen. De H. Eucharistie is dan ook samen gevierd om 12 uur in de Bedevaartkapel, met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant. Hiervandaan splitsten de groepen zich, de groep van de Eerste Zaterdag bleef op het heiligdom en de Gebedskring ging naar het Julianaklooster.Mgr. Van den Hende spreekt over de noodzaak van het gebed
nieuws - maandag, 1 mei 2017
Op de Wilibrorddag van maandag 1 mei was de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, te gast in Heiloo. In zijn Wilibrordlezing sprak hij over de noodzaak van het gebed ten behoeve van de actualiteit van het kerkelijk leven. We kunnen de kerk zien als een netwerk van liefde waardoor ze een bijdrage levert aan de beschaving van de liefde. Als we dit horen, hebben we de neiging om gelijk onze handen uit de mouwen te steken. Maar dat is niet per se onze beste reactie.Maandag 1 mei • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - donderdag, 20 april 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.Verslag van het symposium over Maria
nieuws - zondag, 9 april 2017
Een aantal interessante weten­schappers kwam samen voor een symposium in het Missionair Centrum in Heiloo waar het seminarie is gevestigd. Het onderwerp? Maria in de theologie van de Oosterse Kerken. Daarbij bleek dat ‘gevoelige’ thema’s als Maria als nieuwe Eva, Middelares en Voorspreekster in de Oosterse kerken goed bekend zijn.100 jaar Fatima
nieuws - dinsdag, 28 maart 2017
Dit jaar wordt de gebedsdag van de priesteropleiding gehouden op zaterdag 6 mei in Heiloo. Vorig jaar was de gebedsdag voor het eerst in Heiloo, de plek waar het seminarie nu is gevestigd. Er zijn vele positieve reacties binnengekomen over de schoonheid en sereniteit van de nieuwe locatie. Het seminarie is dan ook heel blij met het nieuwe huis en het prachtige park van het Heiligdom dat er naast is gelegen.Maandag 3 april • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - maandag, 20 maart 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.Uitnodiging voor Symposium • 6 en 7 april • Heiloo
nieuws - vrijdag, 10 maart 2017
Een symposium over de rol van Maria in de theologie van de Oosterse Kerken zal op donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017 plaatsvinden in het Diocesaan Missionair Centrum te Heiloo. Maria speelt een belangrijke rol in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook in de Oosterse Kerken kent haar verering een zeer lange traditie. Enkele wetenschappers willen hun kennis met ons delen.Sophia Kuby spreekt over mensenrechten
nieuws - maandag, 6 maart 2017
Op maandag 6 maart werd in Heiloo de maandelijkse Willibrorddag gehouden. Buiten scheen volop de zon en was het al een beetje lente! Mevrouw Sophia Kuby uit Duitsland was deze keer de spreekster voor de Willibrordlezing. Mevrouw Kuby werkt voor de Alliance Defending Freedom International in Brussel. Het onderwerp van haar lezing was de vrijheid van meningsuiting, een buitengewoon interessant thema.Maandag 6 maart • 11.00 uur • Heiloo
nieuws - maandag, 20 februari 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.Witte Donderdag 13 t/m Eerste Paasdag 16 april
nieuws - donderdag, 16 februari 2017
In de Goede Week zijn er weer de meeleefdagen van Witte Donderdag, 13 april t/m Eerste Paasdag, 16 april 2017. In het seminarie en op het heiligdom vindt de viering van het H. Paastriduüm plaats met de verschillende liturgische plechtigheden van deze dagen, het plechtig getijdengebed en de stille dag op Goede Vrijdag.info - donderdag, 16 februari 2017
Overzicht van recente onderwijs- en onderzoekspublicaties vanwege de instituten, de centra en de docenten, verbonden aan de Tiltenberg.info - dinsdag, 14 februari 2017
Overzicht van docenten die verbonden zijn aan het Grootseminarie St. Willibrord.nieuws - vrijdag, 13 januari 2017
In principe elke eerste maandag van de maand wordt een Willibrorddag georganiseerd. Priesters van de laatste vijf wijdingsjaren en de priester­studenten van het pastorale jaar worden geacht deel te nemen aan het programma van de eerste maandagen.info - woensdag, 11 januari 2017
Het Groot-seminarie is gesticht in 1997 door de toenmalige Bisschop van Haarlem, mgr. H. Bomers, in nauwe samenwerking met zijn hulpbisschop, Mgr. dr. J.M. Punt, die in 1998 bij het plotselinge overlijden van mgr. H. Bomers, het bestuur van het bisdom heeft overgenomen. Tevoren was er in Amsterdam een convict geweest (sinds 1984) waar priesterstudenten samenwoonden, dat gewijd was aan de heilige Willibrord. Bij de stichting van het seminarie werd die titel overgenomen, waardoor het seminarie bekend stond als ‘Het Willibrordhuis’.nieuws - maandag, 5 december 2016
Op de Willibrorddag van maandag 5 december gaf mevr. drs. A. Wachter een boeiende lezing over de interreligieuze dialoog.Eerste informatie
nieuws - vrijdag, 2 september 2016
In afwachting van de gedrukte en digitale gids voor de navorming van priesters, diakens en catechisten, de zgn. Willibrorddagen op de eerste maandag van de maand, geven wij hier alvast enkele informatie.Tevens admissio van Javier Eduardo Acuna
nieuws - maandag, 2 mei 2016
Op maandag 2 mei 2016 stond de Willibrorddag in het teken van de heilige Augustinus en de admissio van Javier Eduardo Acuna. De Heilige Augustinus is een kerkvader uit de 4e eeuw die ontzettend veel geschreven heeft.nieuws - maandag, 7 december 2015
Op maandag 7 december 2015 is weer de maandelijkse Willibrorddag gehouden op De Tiltenberg. Pastor dr. A.W.G. Jaakke was tot voor kort docent aan het St. Bonifatius-instituut. Als exegeet werkte hij mee aan de vertalingen van Groot Nieuws voor U, Groot nieuws Bijbel, de Startbijbel en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Hij ontving het ere-doctoraat van de Universiteit van Kampen.nieuws - donderdag, 12 november 2015
Op het Feest van de heilige Martinus van Tours, die als werk van barmhartigheid de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf, en op de dag dat de Nederlandse bisschoppen een website, gewijd aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, lanceerden vond er in de Nicolaikerk te Utrecht een studiedag over de barmhartigheid plaats, georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology, de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing en de Priesteropleidingen in Nederland.Willibrorddag met Pastoor J.H. Smith
nieuws - maandag, 2 maart 2015
Op deze eerste maandag van de maand werd traditiegetrouw de Willibrorddag gehouden op De Tiltenberg. Spreker was pastoor J.H. Smith, priester van het bisdom Rotterdam en werkzaam als pastoor in Leiden. Hij is tevens spirituaal van de priesteropleiding. Zijn onderwerp betrof de Hagiologie.nieuws - donderdag, 29 januari 2015
Zoals bekend zijn onze beide instituten, het Filosofisch-Theologisch Instituut St. Willibrord voor de priesteropleiding en het Theologisch Instituut St. Bonifatius voor de opleiding tot diaken en catechist en voor theologische vorming, sedert vele jaren geaffilieerd met de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Deze band is niet enkel een garantie voor het academisch niveau van onze opleidingen maar verinnigt ook onze relatie tot de “universiteit van de Paus” (aldus de heilige Johannes Paulus II) en stelt ons in staat een internationale gemeenschap van onderwijs en studie te vormen.nieuws - maandag, 1 december 2014
Ieder jaar wordt op De Tiltenberg de zogenaamde Thomaslezing gehouden. Dit jaar was prof. dr. H.J.M.J. Goris uitgenodigd. Hij is assistent professor systematische theologie aan de Tilburg School of Theology University en tevens lid van het Thomas Instituut te Utrecht.nieuws - maandag, 3 november 2014
In het kader van de geestelijke vorming wordt er op De Tiltenberg maandelijks de zogenaamde Willibrordlezing gehouden. Deze keer sprak rector Bruggink over het onderwerp van exorcisme.nieuws - maandag, 6 oktober 2014
De bisschop van Breda, Mgr. dr. J.W.M. Liesen, was te gast op De Tiltenberg als spreker op de Willibrordavond. Mgr. Liesen heeft aan het Biblicum te Rome gestudeerd alsmede in Jeruzalem. Zodoende is de bisschop jarenlang docent geweest, ook op de priesteropleiding van De Tiltenberg. Op de Willibrordavond sprak hij over het geestelijk leven.nieuws - woensdag, 28 mei 2014
Onlangs vond op de Tiltenberg onze jaarlijkse gebedsdag plaats, een dag waarop alle leden van de gebedskring van het seminarie uitgenodigd worden om samen met de seminariegemeenschap te bidden voor roepingen tot het priesterschap.nieuws - maandag, 5 mei 2014
De gastspreker van de Willibrordag van deze maand mei was mevr. dr. M. Guldenmond-Krijtenberg. Zij is onlangs gepromoveerd op het proefschrift met als titel; ‘Schuman’s Europe. His frame of reference’.nieuws - maandag, 7 april 2014
Op de Willibrorddag van april was dr. Archibald L.H.M. van Wieringen de gastspreker. Dr. van Wieringen is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam en docent aan de ‘Tilburg school of catholic Theology’. Zijn lezing had als onderwerp ‘Maaltijd in Bijbel en Liturgie’.nieuws - woensdag, 2 april 2014
Op zaterdag 10 mei zal op De Tiltenberg de jaarlijkse gebedsdag plaatsvinden. In dit weekend besteedt de wereldkerk bijzondere aandacht aan roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven. Het gebed om nieuwe roepingen en voor de huidige seminaristen blijft ontzettend belangrijk. Onze seminariegemeenschap wordt door gebed gedragen; daar zijn we ons zeker bewust van. Ieder jaar opnieuw melden zich nieuwe seminaristen en ontvangen één of meer priesterkandidaten de priesterwijding. Elke priesterroeping ervaren we als een wonder van genade.nieuws - maandag, 3 maart 2014
Onze liturgiedocent S. Marcantognini heeft als deel 8 van onze reeks 'Tiltenberg Studies' zijn boek gepubliceerd Een gewoon gebaar? De visie op de eucharistieviering in de Nieuwe Katechismus van 1966 en haar implicatie voor de pastorale praktijk van de Kerk in Nederland vanaf Vaticanum II tot vandaag. Dit werk gaat terug op zijn licentiaatsstudie aan het Instituut voor Pastorale Liturgie te Padova.nieuws - maandag, 10 februari 2014
Naar goede gewoonte vond er op 3 februari, de eerste maandag van de maand, weer een dag van vorming en ontmoeting plaats. Het is tevens een goede gewoonte geworden dat, omstreeks de gedachtenis van Sint-Thomas van Aquino (28 januari), een lezing wordt gehouden die gewijd is aan het denken van de ‘Doctor Communis’ van de katholieke Kerk.nieuws - maandag, 11 november 2013
Op maandag 11 november werd voor alle priesterstudenten een symposium gehouden op De Tiltenberg met als spreker Dr. Eduardo Echeverria. Professor Echeverria komt uit Amerika, maar is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd in de filosofie. Sinds 2003 is hij verbonden aan Sacred Heart Major Seminary in Detroit, Michigan.nieuws - maandag, 28 oktober 2013
Het was op zaterdag 26 oktober een hele drukte op De Tiltenberg: een hondertal mensen was gekomen voor de lustrumviering van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk. Het was een mooie, geslaagde dag over de betekenis van de sociale leer van de Kerk voor de huidige seculiere maatschappij onder de titel “Vernieuwing en traditie” en allerlei prominente sprekers waren gekomen om dit thema in al zijn facetten toe te lichten.nieuws - dinsdag, 7 mei 2013
In het kader van het Jaar van het Geloof was op maandag 6 mei 2013 de Willibrordlezing, die traditioneel op iedere eerste maandag van de maand wordt gehouden, gewijd aan de tiende bisschop van Haarlem (1960-1966), Mgr. Johannes van Dodewaard (1913-1966) en diens bijdrage aan de debatten tijdens Vaticanum II.nieuws - woensdag, 27 februari 2013
De apostolisch nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy, heeft maandag 4 maart De Tiltenberg bezocht in het kader van de Willibrordlezing die op iedere eerste maandag van de maand wordt gehouden.Boekpresentatie
nieuws - donderdag, 31 januari 2013
Naar goede gewoonte vindt op 4 februari aanstaande om 16.00 uur de jaarlijkse St. Thomaslezing plaats. In het kader van het Jaar van het Geloof zal Prof. Dr. H. W.M. Rikhof, professor emeritus systematische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie (Tilburg-Utrecht) en jarenlang directeur van het Thomas Instituut te Utrecht, spreken over het thema “Sint-Thomas over het geloof als theologische deugd”.nieuws - vrijdag, 7 december 2012
Tijdens het studiejaar vindt op de eerste maandag van de maand de Willibrorddag plaats. De dag begint om 16.00 uur met een lezing. Afgelopen maandag hield kardinaal W. Eijk een lezing over het thema: De visie van de verklaring Dignitatis humanae op de geloofsact en de vrijheid van godsdienst.Internationale conferentie
nieuws - woensdag, 14 november 2012
Onder grote belangstelling van priesterstudenten, priesters, architecten en andere professionals op het gebied van kerkelijke architectuur, vond op 5 en 6 november 2012 de internationale conferentie “Liturgy and Sacred Space. Architecture for Divine Worship in the 21th Century” plaats.nieuws - dinsdag, 18 september 2012
Zaterdag 15 september 2012 vond in Utrecht de wijding tot permanent diaken plaats van Arnauld Dols, student van het Sint Bonifatiusinstituut. Van de site van het Aartsbisdom nemen wij onderstaand bericht over.Lezing prof. Paul van Geest en aanstelling tot lector van Johannes van Voorst
nieuws - dinsdag, 3 april 2012
Op de maandelijkse Willibrorddag werd gisteren de lezing verzorgd door prof. Paul van Geest. Het was een boeiende lezing waarin de gastspreker inging op het thema: “Augustinus’ angst voor God”.Ondernemen en christelijke ethiek - Een spanningsvolle relatie?
nieuws - zondag, 1 april 2012
Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk organiseert op vrijdagmiddag 11 mei haar vijfde studiemiddag, deze keer over ondernemen en christelijke ethiek. In de loop der eeuwen is de economie geworden tot een aparte sector in de samenleving, gestuurd door eigen wetten en eigen dynamiek.nieuws - dinsdag, 7 februari 2012
Zoals gebruikelijk op elke eerste maandag van de maand vond op 6 februari de Willibrorddag plaats, een dag van vorming en ontmoeting. Dit jaar werd voor de tweede maal een traditie van het Ariënskonvikt voortgezet, nl. een lezing over de H. Thomas van Aquino.Nieuwe publicatie
nieuws - woensdag, 1 februari 2012
Op 7 november 2011, ter gelegenheid van de dies van het Filosofisch-Theologisch Instituut, was kardinaal Raymond L. Burke onze gast.nieuws - dinsdag, 8 november 2011
Een fotoverslag van de feestelijke diesviering met Zijne Eminentie Raymund Leo Kardinaal Burke: de eerste steenlegging, de heilige Mis, de lezing en groepsfoto.nieuws - dinsdag, 8 november 2011
Op zondag 6 november was De Tiltenberg op de katholieke jongerendag aanwezig met een nieuwe stand, die door de seminaristen Sander Zwezerijnen en Vincent Emmanuel was ontworpen. De nieuwe opzet geeft een mooi beeld van de kapel tijdens de aanbidding en ziet er aantrekkelijk uit. De achtergrond met de kapel tijdens de aanbidding was ook opgesteld in de aula tijdens de lezing van kardinaal Burke die over aanbidding ging.nieuws - maandag, 7 november 2011
De Diesviering van het St. Willibrord-instituut is op De Tiltenberg feestelijk verlopen. De zegening van de eerste steen en de bouwplaats voor de nieuwe zaal van het seminarie, de pontificale heilige Mis, de lezing van de kardinaal-prefect van de Apostolische Signatuur, een feestelijk buffet en ter afsluiting de gezongen vespers vormden de ‘ingrediënten’ van een mooie dag waaraan veel priesters hebben deelgenomen.nieuws - zaterdag, 5 november 2011
Op maandag 7 november, hoogfeest van St. Willibrord en Dies van het gelijknamige filosofisch-theologisch instituut, is Zijne Eminentie kardinaal Raymund L. Burke op De Tiltenberg om de eerste steen te leggen van de uitbreiding van het seminarie, een plechtige hoogmis te vieren en een lezing te houden over het belang van aanbidding in de priesteropleiding en het leven van een priester.nieuws - zaterdag, 1 oktober 2011
Op zaterdag 1 oktober hield het Ariënsinstituut een ontmoetingsdag. De Utrechtse priesterstudenten waren daarbij aanwezig en twee van het werden tot lector aangesteld door mgr. H. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom. Ondanks het stralende weer waren vele tientallen mensen gekomen om deze dag mee te maken.nieuws - vrijdag, 16 september 2011
Op vrijdag 16 september keerden de seminaristen weer terug na anderhalve week van retraite in Schwagstorf (D.) en een kleine bedevaart naar Fulda en omgeving.nieuws - donderdag, 25 augustus 2011
De titel van de lezing die Zijne Eminentie Raymund Leo kardinaal Burke op 7 november aanstaande - Dies van het seminarie - zal houden in De Tiltenberg luidt: ‘The importance of Adoration of the Blessed Eucharist in the Formation and Life of Priests’ (Het belang van aanbidding van de Heilige Eucharistie in de vorming en het leven van de priesters). Van de lezing die in de Engelse taal wordt gehouden, zal simultaanvertaling of een Nederlandse tekst beschikbaar zijn.nieuws - dinsdag, 16 augustus 2011
Kardinaal Raymund L. Burke komt op 6-7 november naar De Tiltenberg om de eerste steen te leggen van de zaal die aan de achterzijde van De Tiltenberg zal worden aangebouwd. De kardinaal zal tevens hoofdcelebrant zijn in de Eucharistieviering (om 10.00 uur) op maandag 7 november, hoogfeest van Sint Willibrord en de Dies Natalis van het Groot-seminarie. Het thema van de Engelstalige voordracht van de kardinaal (om 12.00 uur) is: Priesterschap en Eucharistie.nieuws - maandag, 6 juni 2011
Op de eerste maandag van de maand juni werd de Willibrordlezing op De Tiltenberg gehouden door Zijne Eminentie Mor Gregorios Juhanun Ibrahim, Syrisch Orthodox Aartsbisschop van Aleppo, de tweede stad van Syrië, in aanwezigheid van de Nederlandse aartsbisschop Polycarpus van de Syrisch Orthdoxe christenen, pater Antonios Saliba, Syrisch Orthdox pastoor van Amsterdam en enkele priesters en gelovigen van deze oude Kerk, die in zeer goede relatie en grote eenheid staat met het bisdom Haarlem-Amsterdam en de katholieke kerk in het algemeen.nieuws - donderdag, 21 april 2011
In het seminarie vindt de viering van het H. Paastriduüm plaats met de verschillende liturgische plechtigheden van deze dagen, het plechtig getijdengebed en de stille dag op Goede Vrijdag. Op Witte Donderdagavond en voor de Paaswake is de Bisschop van Haarlem-Amsterdam op De Tiltenberg.nieuws - donderdag, 21 april 2011
Door mw. J. Laan werden ons nog enige foto’s toegestuurd van de Thomaslezing die op maandag in de Goede Week in De Tiltenberg werd gehouden over het thema Lijden en sterven van Onze Heer jezus Christus bij St. Thomas van Aquino.nieuws - dinsdag, 19 april 2011
Maandag in de goede week hield prof. dr. Henk Schoot de Thomas-lezing in De Tiltenberg, een traditie van het Ariënskonvikt waarbij hoort het eten van zoute haring. Docent filosofie Jörgen Vijgen geeft uitleg en doet verslag...Lezing door Mgr. dr. G.J.N. de Korte
nieuws - dinsdag, 5 april 2011
De Willibrordlezing van april werd gehouden door de Groningse Bisschop mgr. dr. G. de Korte. Naast de priesterstudenten waren recent gewijde diakens en catechisten en pastoraal werkers aanwezig die de laatste jaren hun zending hadden ontvangen, alsmede enkele gasten die gekomen waren om de aanstellingen bij te wonen en de uitreiking van de baccalaureaatsdiploma’s.