Het Heiligdom is een plek bij uitstek om tot God te komen en om te bidden.

Het Heiligdom is iedere dag open:

Wintertijd: 8.30 – 17.00 uur
Zomertijd: 8.30 – 19.30 uur

Kijk voor de tijden bij de Vieringen van het Heiligdom, of ook bij de Agenda van het Heiligdom, daar staan ook andere activiteiten in.

Het rooster van de vieringen in de Kloosterkapel van het seminarie

Je kunt ook met de seminaristen meebidden of je aansluiten aan de dagelijkse heilige Mis, de Aanbidding of de Vespers. Meld je gewoon even aan bij ons bij de deur, of neem Contact met ons op, dan is dat zo geregeld!

Ook kan je met ons een Dagje meedraaien, als het je dat wilt.

Maandag – vrijdag
tijdactiviteit
7.00 uurLauden
7.20 uurStille meditatie
7.50 uurHeilige Mis
12.50 uurMiddaggebed
17.45 uurVespers
(op maandag met Eucharistische aanbidding en Rozenkransgebed, op vrijdag niet in de Kloosterkapel, maar als afsluiting van de aanbidding in de Bedevaartkapel)
15.00 uurEucharistische aanbidding
Dagelijks in de Bedevaartkapel van het heiligdom tot 16.00 uur – op vrijdag tot 18.00 uur

Je bent van harte welkom om met ons mee te bidden.

3-5 december 2020 | Valkenburg

De geestelijke Oefeningen van de Heilige Ignatius van Loyola zijn een beproefde methode om het leven van de gelovige te ordenen volgens de wil van God. De methode is al eeuwen oud maar nog steeds actueel. Aanbevolen door pausen, gebruikt door priester, religieuzen en leken.

Een retraite op basis van de Geestelijke oefeningen vindt plaats in stilte en betreft een opbouwende reeks van korte conferenties gevolgd door persoonijke overwegingen, de ‘oefeningen’. Tijdens de retraite is er dagelijkse Heilige Mis en er is mogelijkheid tot biecht en gesprek met de begeleider.

Voor meer informatie
Zuster Trinidad SSVM
Tel +31 633179271
m.trinidad@servidoras.org
www.ssvmne.org

10 december 17:45

Een tienergroep onder de bescherming van Sint Joris waarmee we tienerjongens (12-17 jaar) willen helpen om nog meer toegerust te worden in het geloof. Niet zozeer kennismaking met het geloof en Christus, maar een verdere verdieping, zodat ze nog steviger in hun schoenen komen staan.

Info en aanmelding
Stuur even een berichtje via WhatsApp om je aan te melden:

Aanmelden via app

Het Grootseminarie St. Willibrord kijkt vooruit en heeft een geheel nieuwe visuele identiteit (huisstijl) laten ontwikkelen, die in vernieuwde vorm de missie van het seminarie uitdraagt: om hen die de roepstem van God verstaan en zich geroepen weten tot het priesterschap, een plek en centrum te bieden waar zij gevormd kunnen worden tot priesters, kunnen groeien in heiligheid en van waaruit zij missionair kunnen optreden, in kerk en maatschappij.

De nieuwe huisstijl en het nieuwe logo geven hier uitdrukking aan. Het logo verbeeldt de missie; missionair optreden vanuit het centrum dat het Grootseminarie is. Uiteindelijk staat Christus in het centrum van de kerk; aanwezig in de Eucharistie, in het Allerheiligste. Hij is Diegene die roept tot het priesterschap en die uitzendt. Het beeldmerk bevat dan ook een duidelijke verwijzing naar de Eucharistie en herbergt de vorm van een monstrans, waar het Allerheiligste in gevat is.

Het goudgeel symboliseert het koningsschap van Christus, Hij die oproept om Hem te dienen, middels het priesterschap. Het blauw symboliseert Maria, de Heilige moeder onder wiens bescherming wij onszelf stellen en die ons leidt tot de Zoon.

De nieuwe visuele identiteit zal de komende periode worden toegepast op alle communicatie-uitingen van Grootseminarie St. Willibrord. De nieuwe stijl, het nieuwe logo en de communicatiemiddelen in de nieuwe stijl zijn ontwikkeld door Impulsar strategy & design.

Hieronder zie je een toelichting op de diverse lagen van betekenis die het nieuwe logo in zich draagt.

Het centrum, waar de seminaristen gevormd worden en van waaruit zij missionair zullen optreden. De Eucharistie, het Allerheiligste.
Het kruis van Christus. Tevens refererend aan de vorm van de bisschopsstaf van de Heilige Willibrord.
Twaalf elementen rondom het centrum. Refererend aan de twaalf apostelen, de twaalf stammen van Israél, de twaalf sterren rondom het hoofd van Maria, twaalf poorten tot het hemelse Jeruzalem.
Uitzending vanuit het centrum, missionair optreden. De gemeenschap rondom het centrum, rondom de kerk, rondom Christus.

14 november 12:30  |  Heiloo

In Den Haag vindt de mars voor het leven plaats. Vanaf Heiloo willen we dit ondersteunen met een dag van gebed. Uiteraard in een vorm waar we alle afstands- en hygiëne maatregelen in acht nemen.
Voor jongeren van 16 tot 30 jaar

Programma

12:30 aankomst op het heiligdom
13:00 rozenkransgebed en biecht
13:30 H. Mis
14:30 snacks
15:00 geloofsgesprek
16:00 pauze
16:30 geloofsgesprek
17:30 vespers
18:00 avondmaal
20:00 getuigenis van het leven: film unplanned
22:00 aanbidding de hele nacht

Zondag 15 nov

07:30 ochtendgebed
8:00 H. Mis
09:00 ontbijt

Info en aanmelding:
e-mail: zusters@olvternood.nl
telefoon: 0727 370085

Gebedskring

Bij de start van Het Groot­semi­narie is deze gebeds­kring opgericht en deze telt nu meer dan 1600 leden. Het voor­naam­ste doel is het bid­den voor de pries­ter­stu­denten en het gebed om nieuwe roe­pingen tot het pries­ter­schap. De leden van de gebeds­kring ont­van­gen vier keer per jaar het gratis magazine voor de gebeds­kring en vrien­den van het semi­na­rie. Ook wor­den de leden uit­ge­no­digd voor de jaar­lijkse gebeds­dag.

Wilt u ook lid wor­den van de gebeds­kring, dan kunt u zich schrifte­lijk, tele­fo­nisch of via e-mail aanmel­den op dit adres:

adres:Hoogeweg 65, 1851 PJ  Heiloo
tele­foon:072 – 505 1288
e-mail:info@wil­li­brord­semi­narie.nl

U krijgt dan gratis een gebeds­kaart thuis­ge­stuurd met het gebed om roe­pingen zoals hier­on­der weerge­ge­ven.

Bij voor­baat dank voor uw gebed!

Gebed om roe­pingen

Heer Jezus,
goede herder,

wij danken U
voor het wonder
van Uw leven.

Niet voor Uzelf
hebt U geleefd
maar voor ons
en met armen
zo wijd uitgestrekt
dat ze iedere mens omvatten,
bracht U
uw le­vens­of­fer
op het kruis.

U hebt ons ge­roe­pen
als leden van uw Kerk
in deze dagen;
ons leven is U toegewijd.
U bent de zin van ons bestaan,
de toe­komst
die ons wacht.

Wees ons nabij
en schenk ons pries­ters,
die hun leven willen geven
om Uw voetsporen te volgen,
Uw woor­den te spreken;
die als een ‘andere Christus’
in de Eucha­ris­tie
Uw offerende liefde
aan ons geven;
die lei­ding geven in de Kerk
als goede herders
naar Uw beeld
en naar Uw hart.

Heer Jezus,
op de voor­spraak van Maria,
Uw moeder
en moeder van de Kerk,
vragen wij U:
geef ons heilige pries­ters,
die met de hulp van Uw genade
ons sterken
om deze wereld
te maken
tot een plaats
waar Uw liefde kan wonen;
om door U en met U
de weg te blijven gaan
naar de Vader.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.
Heilige Wil­li­brord, bid voor ons.

AMEN.

Imprimatur: Haar­lem, roe­pingen­zon­dag 3 mei 1998

Uw misintenties

Het Grootseminarie bidt in de H. Mis graag voor uw gebedsintenties. Het richtbedrag voor één misintentie is € 10. Met uw bijdrage steunt u de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet garanderen dat de H. Mis opgedragen wordt op de dag die u aangeeft, al doen we daar wel ons best voor. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL64 INGB 000 000 5464 o.v.v. misintentie(s). De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.

Algemene informatie voor uw giften

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000

Toekomst van de Kerk

Priesters zijn onmisbaar voor het doorgeven van het geloof. Zij zijn degenen die door de gave van hun wijding met hart en ziel de sacramenten vieren en het evangelie verkondigen zodat de mensen zich laten voeden en inspireren door Gods Heilige Geest in alle facetten van hun leven, in kerk en maatschappij.


Kosten van de priesteropleiding

De kosten van de priesteropleiding zijn aanzienlijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten van de studiebeurzen voor de priesterstudenten, het onderhoud aan de gebouwen, het docentencorps, het huishoudelijke en technische personeel.

Een kerkelijke opleiding gedragen door de gelovigen

De priesteropleiding is een kerkelijke opleiding die financieel onafhankelijk is van de Nederlandse overheid. Dit biedt de Kerk de ruimte om het studie- en vormingscurriculum volledig zelf vorm te geven in overeenstemming met de richtlijnen die hiervoor bestaan binnen de Katholieke Kerk. Voor een belangrijk deel is het Grootseminarie hierdoor aangewezen op schenkingen van mensen die de Katholieke Kerk en het seminarie een warm hart toedragen.

Algemene informatie voor uw giften:

Rekeningnummer voor giften: NL64 INGB 0000 0054 64 t.n.v. Het Grootseminarie.
BIC: INGBNL2A
ANBI / RSIN-nummer: 824 10 8000