Priester Ignas Tilma behaalt Licentiaat

gepubliceerd: donderdag, 22 maart 2018

Tijdens het openbaar examen in de Utrechtse vestiging van de Tilburg School of Theology op woensdag 21 maart 2018 behaalde pastoor Ignas Tilma het licentiaat. Hij kreeg veel lof voor zijn werk over Paulus’ 1 Korintenbrief en slaagde ‘cum laude’.

Bij het examen waren naast familie, vrienden, studiegenoten en parochianen van Ignas ook Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks en rector J.C.J. de Wit aanwezig. De licentiaatsscriptie was begeleid door prof. dr. Bart Koet, diaken van ons bisdom Haarlem-Amsterdam.

De zitting begon met een heldere uiteenzetting door de examinandus van diens werkstuk dat als titel heeft: “Opbouwend communiceren. Onderzoek naar het gebruik van stijlfiguren in 1 Kor. 11,17-34”. Hij liet zien dat Paulus door een bepaalde opbouw van zijn tekst de bood­schap goed probeert over te brengen, daarbij stijlfiguren hanterend als inclusie (in de pericope komt hij aan het einde van v. 22 en in v. 34 terug op wat hij in v. 17 heeft gezegd), parallellie, anastrofe en paronomasie, begrippen die ik in dit verband niet ga toelichten; daarvoor verwijs ik U graag naar de auteur! Daarna werden de nodige vragen gesteld door de begeleider en het mede-lid van de jury.

De licentiaatsstudie in de theologie is een specialisatie op een bepaald terrein, hier dus de bijbelstudie. Het vraagt twee jaar voltijds studie na het behalen van een baccalaureaat, maar Ignas Tilma heeft het naast zijn intensieve parochiewerk gedaan. Het eindwerk, de licentiaatsscriptie, kan worden gebruikt als eerste deel van een promotie. De graad is kerkelijk erkend en geeft onder meer de mogelijkheid te doceren aan kerkelijke faculteiten.

Dr. Bart Koet, die de nieuwe licentiatus heeft begeleid, prees naast het werk ook de brede ontwik­ke­ling die Ignas Tilma in de voobije jaren heeft opgedaan. “Een echte schriftgeleerde”, verklaarde hij. Na afloop van de zitting werd meteen de licentiaats-bul uitgereikt.

Van harte wensen we hem proficiat toe en Gods zegen, dat dit goed mag doorwerken nin zijn priesterlijke inzet voor Christus en de Kerk.