PaastriduĆ¼m

Witte Donderdag 13 t/m Eerste Paasdag 16 april

gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017
Kruisiging en opstanding van Christus
Kruisiging en opstanding van Christus (foto: Wim Koopman)

In de Goede Week zijn er weer de meeleefdagen van Witte Donderdag, 13 april t/m Eerste Paasdag, 16 april 2017. In het seminarie en op het heiligdom vindt de viering van het H. Paastriduüm plaats met de verschillende liturgische plechtigheden van deze dagen, het plechtig getijdengebed en de stille dag op Goede Vrijdag.

Aanmelden

Als je wenst deel te nemen, kun je contact opnemen met rector Jeroen de Wit pr.:

Witte Donderdag

Instelling van de heilige Eucharistie en van het priester­schap; de avond ook waarop de Heer Zijn leerlingen het gebod van de naasten­liefde geeft: “Een nieuw gebod geef ik U, zegt de Heer, dat gij elkaar liefhebt zoals ik U heb liefgehad” (Jo. 13,34). Na de plechtige Eucharistie­viering in de kloosterkapel, waarin Mgr. Punt voor zal gaan, begeleiden we de Heer in het H. Sacrament naar het rustaltaar, de plaats die is voorbereid om met Hem te bidden en te waken.

Goede Vrijdag

Het lijden en sterven van de Heer wordt herdacht allereerst in de liturgische plechtigheid waarin het lijdensverhaal wordt gezongen, het kruis wordt getoond en vereerd en de heilige communie wordt uitgereikt. Op deze zelfde dag wordt met bijzondere aandacht en liefde de kruisweg gebeden. Deze dag wordt met de seminarie­gemeen­schap in stilte beleefd.

Paas­zaterdag

De Kerk verblijft bij het graf van de Heer en ziet uit naar de verrijzenis

Om 21.00 uur wordt in de Bedevaartkapel van het heiligdom de Paaswake gevierd met Mgr. Punt als hoofd­cele­brant, die bestaat uit de lichtritus met het ontsteken van het nieuwe vuur en de paaskaars, waarna de plechtige paasjubelzang (Exsultet) wordt gezongen. In de liturgie van het Woord wordt daarna in zeven lezingen uit het Oude Testament de heilsgeschiedenis samengevat, waarna de eigenlijke Eucharistische viering begint met het feestelijke Eer aan God, de Epistellezing, het plechtig Alleluja en het evangelie. Vervolgens wordt het water gewijd en hernieuwen de gelovigen hun doopbeloften, waarna zij met het zojuist gewijde water worden besprenkeld als gedachtenis van het feit dat zij door het doopsel met Christus zijn verrezen. Tenslotte wordt de Maaltijd van de verrezen Heer, samenvatting en tegenwoordig­stelling van het paasmysterie op plechtige wijze gevierd.

Wij wensen U allen een goede devotie toe!